Alle arrangører skal følge de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Fram til og med 2. desember er det stans i innendørsaktiviteter for alle i Lillestrøm kommune, med unntak av barn i barneskolealder og yngre.

Hva er et arrangement?

Covid-19-forskriften definerer arrangementer slik:

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Private sammenkomster

 • Det er ikke lov til å være mer enn ti personer samlet i private hjem, hager eller hytter. Denne regelen gjelder absolutt og har ingen unntak.
 • Selv om man blir færre enn ti personer skal man ikke ha flere enn fem gjester.
  • Det er likevel mulig å ha flere gjester dersom alle gjestene er fra samme husstand, men aldri så mange at det blir flere enn ti personer totalt.
  • Grensen på fem gjester gjelder heller ikke for barn som er en del av samme kohort i barnehage eller barneskole, men man kan likevel ikke være så mange at det blir flere enn ti personer totalt.  
 • Antall sosiale kontakter i løpet av en uka skal ikke overstige ti personer utenom de du møter på jobb, skole eller fritidsaktiviteter
  • Dette betyr at det ikke er lov å samle «hele klassen» hjemme på kveldstid, selv om de som inviteres er én kohort på dagtid. Grunnen er at skoler og barnehager praktiserer strenge koronatiltak, som er vanskeligere å gjennomføre i privat regi.
  • Aktiviteter ute er OK, men husk at barn skal heller ikke ha for mange nærkontakter i løpet av en uke. De bør i hovedsak holde seg til dem som er i samme kohort.

Fritidsaktiviteter

 • Organiserte fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder opprettholdes.
 • Innendørsaktiviteter for unge (fra ungdomsskolealder og oppover) stenges midlertidig ned, fram til og med 2. desember.
  • Det kan ikke arrangeres treninger, øvelser, speidermøter osv. i denne perioden, for ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
  • For barn i barneskolealder fortsetter aktivitetene som før.
  • Dette innebærer at møtesteder for barn i barneskolealder, inkludert ridehaller, treningshaller og svømmehaller for barn holdes åpne for denne målgruppen, med de reglene som gjelder for avstand og hygiene.
 • Fritidsklubber kan være åpne for barn i denne aldersgruppen 
 • Sørum fritidsgård er åpen
 • Biblioteket er åpent
 • Kirker, moskeer og andre typer tros- og livssynshus er åpne
  • Arrangmenter som gudsjenester, fredagsbønn og lignende er ikke tilltatt.
 • Det kan ikke arrangeres konkurranser, stevner, cup’er etc.
 • Foreninger og lag fra Lillestrøm kommune kan ikke møte tilsvarende foreninger og lag verken innenfor kommunegrensene, eller utenfor kommunen
 • De som bor i Lillestrøm kommune, men trener med klubber eller er med på fritidsaktiviteter utenfor kommunen, oppfordres på det sterkeste om å ikke delta i disse aktivitetene fram til og med 2. desember.

Arrangementer innendørs

Det er ikke tillat å gjennomføre arrangementer innendørs, med noen få unntak:

 • Treninger og øvelser for barn i barneskolealder (som idrett, speidern, kor, korps osv.) Merk at tillatelsen ikke gjelder for ungdom i ungdomsskolealder og oppover.
 • Begravelser og bisettelser, men med maksimalt 50 personer til stede og alle som er tilstede skal kunne holde minst en meters avstand.
 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
  • Det skal ikke være flere tilstede ved slike seremonier, enn det som skal til for å gjennomføre seremonien. I et bryllup er det feks brudepar, forlovere og vigselsmann. I en barendåp er det foreldre, faddere og prest (i tillegg til dåpsbarnet).
 • Møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet omfattes ikke av forbudet.

Kan det gjøres andre unntak?

Svaret er nei. Det gjøres ikke unntak fra disse bestemmelsene. Gode og mange smitteverntiltak, at man har planlagt lenge, at barna har sett fram til arrangementet osv. er ikke grunnlag for å gjøre unntak.

Arrangementer utendørs

Det er ikke tillat å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede. Arrangør skal sørge for at alle som er tilstede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme hustand.

Se hva som gjelder for barn og breddeidretten

Se hva som kreves av arrangør på helsedirektoratet.no 

Hva betyr dette for deg som arrangør?

Hvis du planlegger et arrangement, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan smittevernkravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern.

Hos nasjonale helsemyndigheter finner du oppdaterte smittevernråd:

De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. I Lillestrøm kommune kan smittevernfaglige spørsmål rettes til kommuneoverlegen

Smittevernveiledere