Forskriften følger opp sentrale myndigheters forpliktelse om å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene i kommunen. Hensikten med forskriften er å tydeliggjøre reglene som gjelder for utslipp av avløpsvann, å regulere forhold mellom anleggseier, kommune og renovatør, samt sikre rettferdig og lik behandling. Det er lagt vekt på å forenkle og gjøre forskriften lett å forstå, både for de som skal etterleve forskriften og for de som skal håndheve den.

 

Saksdokumenter og forskriftsutkastet kan sees i sak 57/21

Forskriften lå ute på høring i perioden 19.11.2020 til 14.01.2021. 

 

Viktige endringer for dere som eier et privat avløpsanlegg

All tømming av avløpsanlegg i regi av kommunens slamrenovatør

Nytt for eiere av et privat avløpsanlegg er at forskriften stiller krav om tvungen slamtømmeordning for all slamtømming. Det vil dermed ikke være anledning til å benytte seg av andre aktører på markedet enn det firmaet kommunen har avtale om slamtømming med. På denne måten får kommunen bedre oversikt over hvilke anlegg som har behov for mer enn årlig tømming.

Har ditt anlegg behov for hyppigere tømming enn årlig?

Hvis du har et avløpsanlegg som du vet trenger tømming oftere enn 1 gang per år, bes det om at du tar kontakt med Lillestrøm kommune på gebyr@lillestrom.kommune.no for å få satt opp riktig tømmefrekvens for ditt avløpsanlegg.

Årlig tømming av avløpsanlegg

Fulle slamlagre fører til redusert renseeffekt. Det er derfor viktig at anleggene tømmes innen dette inntreffer slik at renseeffekten til enhver tid er tilfredsstillende. For å sikre tilstrekkelig tømming av avløpsanleggene skal alle avløpsanlegg tømmes etter behov og minimum en gang årlig. For minirenseanlegg vil tømmehyppighet fastsettes i samsvar med anleggets tekniske godkjenning, samt serviceansvarliges anbefalinger.

Fakturering

Minimum en tømming årlig

Alle abonnenter skal ha minimum en tømming i løpet av året. Dette faktureres som et forskuddsgebyr (A-konto). Det fordeles enten månedlig etter månedsfaktura eller to ganger etter halvårsfaktura.

Faktisk tømmegebyr avregnes etter utført tømming.

Ekstratømming

Alle abonnenter som trenger tilleggstømming, skal tømmes via kommunen. Dette faktureres som etterskuddsgebyr (enkeltgebyr) etter at faktiske tømmingen er utført.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe så kan du kontakte Servicesenteret på e-post servicesenter@lillestrom.kommune.no eller telefon 66938400.