Kommunen vurderer å leie lokaler på anslagvis 1500-2000 m2 BTA. Andre kommunale tjenester vurderes samlokalisert sammen med biblioteket.

Lillestrømbibliotekene, avdeling Strømmen skal ha et publikumsområde med noe bokreoler, arrangementsområde, møterom, stillesone, aktivitetsområder og arbeidsstasjoner. Biblioteket består i dag av 12 ansatte som skal ha arbeidsplasser i kontorlandskap med tilgang til møterom, stillerom, spise-/sosial sone, samt kjøkken- og toalettfasiliteter. Biblioteket skal ha et rom for funksjonen «biblioteksentral» med enkel tilkomst for inn- og utkjøring av bibliotekmateriell. Det søkes etter fleksible lokaler med nøktern, moderne standard.

Krav

Lokalene må

  • være egnet for meråpent bibliotek utenfor betjent tid*
  • ha god tilknytning til offentlig kommunikasjon
  • være sentralt plassert i Strømmen sentrum
  • ha god arealutnyttelse og oppfylle krav til lys og akustikk/støyskjerming.
  • ha fleksibilitet i areal for å kunne oppnå ønsket funksjon og tilby brukere ulike soner der både lydsterke og lydsvake aktiviteter kan skje samtidig.
  • ha god tilgjengelighet for transportordning**

Videre stilles det krav til publikumsvennlighet, energieffektivitet og universell utforming.

Leieperioden

Leieperioden er anslått å være 20 år med rett til forlengelse. Ønsket overtakelse er medio/ultimo 2025, men senere tidspunkt vil også bli vurdert. Biblioteket er en del av kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet.

Frist

Fristen for innsendelse av vedlagte nøkkeltallskjema og eventuelt prospekt, skisser og lignende settes til 1. november 2023.

Last ned nøkkeltallskjema (excel-fil).

Dokumentene kan sendes til Aud Borghild Brænd per e-post: audborghild.braend@lillestrom.kommune.no

Spørsmål?

Spørsmål til kunngjøringen kan rettes pr e-post til audborghild.braend@lillestrom.kommune.no innen 10. oktober.

Denne annonsen blir også publisert som veiledende kunngjøring på Doffin.

Skjemaet for veiledende kunngjøring er benyttet som et ledd i dialogaktiviteter og forplikter ikke oppdragsgiver til senere å kunngjøre en konkurranse.

Forøvrig vises det til unntaksbestemmelsen i FOA § 2-4 bokstav a (lovdata.no)

*Meråpent bibliotek er et tilbud hvor registrerte brukere kan låse seg inn i biblioteket når det er ubetjent. Lånekortet fungerer som et nøkkelkort som gir tilgang til bibliotekets publikumslokaler.

**God tilgjengelighet for transportordning betyr at biblioteket må ha enkel tilkomst til midlertidig oppstillingsplass for biler av ulike størrelse. Biblioteket skal fungere som biblioteksentral der bøker og medier blir levert til biblioteket og videresendt til de fem andre bibliotekene i kommunen, 30 skoler, 70 barnehager og andre bibliotek.