Sist oppdatert: 23. april 2023, kl. 17.24.

Information in english

The water in Lillestrøm municipality has been declared safe.

The last areas in Lillestrøm that had a boil water advisory have now had "clear samples" for a long enough period of time to lift the advisory. This means that the boil water recommendation is lifted for all residents in the municipality.

Background for the decision

The decision to lift the advisory was made by the municipal health officer after consultation with the Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet). Several water samples have been taken in recent days in Leirsund and Asak, and all samples show that the water is safe.

Before using the water:

 • You should let the cold water run for about 5 minutes before using it.
 • You should then empty the hot water tank to ensure that you have clean water in the tank.

We are flushing the water supply network

Lillestrøm municipality is starting the flushing of the water supply network. This is done to replace possibly contaminated water with fresh clean water.

The flushing applies to Lillestrøm city, Hvam, Kjeller, and Skjetten April 20th to April 30th. 

Flushing is carried out by opening certain points in the network to drain water, which is then refilled with clean water. This is done especially in areas with low consumption and where water pipes stop. Flushing may cause changes in the water supply such as pressure drops, discolored water, and noise in pipes.

If you experience discolored water, you should open the cold water tap and let it run until you get clear water. Then, turn on the hot water tap to empty the tank so that it is refilled with good water.

We appreciate your understanding of this measure, which will ensure that we all soon have clean water."

What has happened?

The municipality of Lillestrøm recommends boiling drinking water. The recommendation to boil water applies throughout the municipality, except for those who live in the former Sørum municipality, Enebakkneset, and subscribers to the Dalen waterworks in the former Fet.

The map further up on this page shows the affected area.

The reason for this is that the quality of water from our drinking water source, Glomma, has significantly deteriorated due to an increased amount of sediment in the water. The increase in particles in the water makes purification less effective.

In consultation with the Norwegian Food Authority, we therefore recommend boiling water for drinking and cooking until further notice. Water that has not been boiled can be used for other purposes such as handwashing and showering.

Read more about boiling water here (fhi.no/en).

The waterworks will work continuously throughout the evening to get clean water in the tap, and we expect the situation to last for a few days. Clean water for residents in institutions is taken care of by the municipality.

"This is a precautionary measure due to a broken cleaning barrier in Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS.

We will send an SMS when you no longer need to boil the water.

Hva skjer nå?

Vannet i Lillestrøm kommune er friskmeldt

De siste områdene i Lillestrøm som har hatt kokevarsel, har nå hatt blanke prøver i lang nok tid til å oppheve kokevarselet.

Det betyr at kokeanbefalingen er opphevet for alle kommunens innbyggere.

Bakgrunnen for beslutningen

Det er kommuneoverlegen som har tatt beslutningen om friskmelding etter drøfting med Mattilsynet. Det er tatt en rekke vannprøver de siste dageneLeirsund og Asak, og alle prøvene viser at vannet er trygt.

Før du tar vannet i bruk:

 • bør du la kaldtvannet renne i ca. 5 minutter før du bruker det
 • bør du deretter tømme varmvannstanken, slik at du får rent vann inn i tanken.

Video: Kommuneoverlegen om kokevarselet

 

Grums i drikkevannet

Bakgrunnen for varselet er at kvaliteten på vannet fra vår drikkevannskilde Glomma, er blitt betydelig dårligere med økt mengde av grums i vannet. Økningen av partikler i vannet gjør at rensingen, som gjennomføres i flere trinn, ikke blir effektiv nok.

Les hvordan NRVA renser drikkevannet vårt her (nrva.no)

I samråd med Mattilsynet anbefaler vi derfor at man inntil videre koker vannet som skal brukes til drikke og matlagning. Vann som ikke er kokt kan benyttes til andre formål som for eksempel håndvask og dusjing.

Les mer om koking av vann på nettsidene til folkehelseinstituttet (fhi.no).

Rent vann til beboere på institusjoner blir ivaretatt av kommunen.

Vi vil sende SMS når du ikke lengre trenger å koke vannet.

Vi spyler vannforsyningsnettet

Lillestrøm kommune starter spyling av vannforsyningsnettet. Dette gjøres for å få skiftet ut mulig grumset vann med nytt rent vann.

Spylingen gjelder Lillestrøm by, Hvam, Kjeller og Skjetten. Spylingen vil pågå på ulike steder i perioden fra 20. april til 30. april.

Spylingen gjennomføres ved at enkelte punkt på nettet åpnes for å tappe ut vann som etter på fylles med rent vann. Dette gjøres spesielt i områder med lite forbruk og hvor vannledninger stopper. Spylingen kan gjøre at du merker endringer i vannforsyningen som trykkfall, brunt vann og susing i rør.

Dersom du får brunt vann, skal du åpne kaldtvannskran og la den renne til du får klart vann. Deretter skrur du på varmtvann på krana for å tømme tanken slik at denne blir etterfylt med godt vann. Vi håper på forståelse for tiltaket, som vil gjøre at vi alle snart har godt vann.

Kokevarsel er opphevet for hele Lillestrøm kommune. Kartet er derfor fjernet.

Spørsmål og svar

Hvorfor smaker vannet klor nå?

Umiddelbart etter at NRVA oppdaget problemer med vannbehandlingen den 17. april økte de både klordosen og uv-behandlingen i vannverket. Dette ble gjort som et sikkerhetstiltak for å sikre at vannet hadde så god kvalitet som mulig.

NRVA har latt klordoseringen stå uforandret siden, mens råvannskvaliteten har bedret seg og vannbehandlingsprosessen har blitt stabilisert.

1. mai kl. 20:00 reduserte NRVA klordoseringen til normalt nivå.

Dosen klor som har blitt brukt har vært langt under grenseverdier, og det har ikke vært noen fare å bruke vannet selv om smak/lukt er uvant.

Hvorfor er ikke vannet i Leirsund «frigitt»?

Leirsund ligger nærmest vanninntaket. Derfor startet prøvetakingen der sist, og de må derfor vente tilsvarende lenge for å få den siste, bekreftende prøven på at vannet er trygt å drikke.

Hvorfor venter dere ikke og friskmelder hele kommunen samtidig?

Å anbefale innbyggerne å koke alt drikkevann er et så inngripende tiltak at vi opphever denne anbefalingen så snart det er faglig grunnlag for det.

Det er kanskje enklere å kommunisere at alle eller ingen innbyggere bør koke drikkevannet, men konsekvensene for de som rammes er så store at vi ikke kan stå inne for å gi en slik anbefaling til flere enn det er faglig grunnlag for.

Hvordan kan man være sikker på hvor skillene mellom de ulike sonene går?

Vi har god oversikt over hvor skillene mellom sonene går. Denne oversikten er brukt for å lage kartet som viser området hvor folk fortsatt må koke vannet sitt.

Ta en titt på kartet her.

Hvordan tømmer jeg varmtvannstanken?

Varmvannstanken kan tappers ved å åpne varmtvannskrana og la det renne til det kommer kaldt vann - det er beste måten å tømme den på. Står varmtvannstanken i rom med sluk kan den også tappes med hjelp av bunnplugg, hvis man vet hvordan det kan gjøres. I bygg med felles anlegg må dette håndteres av vaktmester.

Hvorfor spyles vannforsyningsnettet?

Lillestrøm kommune starter spyling av vannforsyningsnettet. Dette gjøres for å få skiftet ut mulig forurenset vann med nytt rent vann.

Spylingen gjelder Lillestrøm by, Hvam, Kjeller og Skjetten i perioden 20. april til 30. april.

Spylingen gjennomføres ved at enkelte punkt på nettet åpnes for å tappe ut vann som etter på fylles med rent vann. Dette gjøres spesielt i områder med lite forbruk og hvor vannledninger stopper. Spylingen kan gjøre at du merker endringer i vannforsyningen som trykkfall, brunt vann og susing i rør.

Dersom du får brunt vann, skal du åpne kaldtvannskran og la den renne til du får klart vann. Deretter skrur du på varmtvann på krana for å tomme tanken slik at denne blir etterfylt med godt vann.

Les mer om brunt vann her.

Vi håper på forståelse for tiltaket, som vil gjøre at vi alle snart har godt vann.

Tar spylingen lang tid?

Vi er allerede i gang med spylingen og vi tar høyde for at det pågår frem til 30. april, men tror det vil gå raskere. Vi vil tappe ut vann på endepunkter og andre hensiktsmessige steder. 

Hvorfor har jeg fått SMS med oppfordring om å bruke mindre vann?

En SMS er gått ut til de som ikke er berørt av føre var tiltaket med koking av vann.

Grunnen til at vi ber deg om å redusere vannforbruket er at vi ønsker å ha god nok kapasitet av reservevann.

Bakgrunnen er at vannverket (NRVA) ikke klarer å levere nok rent vann.

Får jeg redusert vannregning når jeg må koke vannet?

Som følge av kokevarselet vil det følge en prisreduksjon, ref forbrukerkjøpsloven. Prisavslaget vil stå i forhold til prisen på det vannet som ikke kan drikkes. Ikke alle detaljer er klare ennå, men vi anbefaler å følge med på nettsiden vår, der du til enhver tid vil finne oppdatert informasjon.

Slik bruker Lillestrøm kommune SMS-varsel

Kommunen har et varslingssystem som vi kan bruke til å sende SMS til innbyggerne våre.

Det viktigste bruksområdet er å varsle om driftsforstyrrelser innenfor vei, vannforsyning og avløp.

Kommunens kriseledelse kan også beslutte at systemet kan brukes til å formidle andre viktige beskjeder av ikke-akutt karakter. Dersom vi står overfor en akutt og alvorlig hendelse som truer liv og helse, vil kommunen be om at varselet sendes som Nødvarsel fra politiet.

Slik bruker politiet Nødvarsel

Politiet bruker Nødvarsel til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I fredstid er det alltid, og kun, politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.

Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Ved hendelser der kommunen eller andre myndigheter enn politiet har primæransvaret, kan denne myndigheten be politiet om å sende ut et nødvarsel dersom de står overfor en hendelse som oppfyller kriteriene: Akutt og alvorlig hendelse som truer liv og helse.

Politiet understreker at Nødvarsel er et supplement til andre løsninger for å varsle befolkningen i akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Det vil ikke bli en informasjonskanal om ikke-akutte hendelser som for eksempel vegarbeid, strømbrudd eller brudd i vannledning.

Hvem mottar varsel?

Nødvarsel fra politiet vil bli mottatt på samtlige mobiltelefoner som er påskrudd, er koblet til mobilnettet og har et operativsystem (iOS eller Android) som er oppdatert i 2023 eller seinere.

Nødvarsel blir distribuert helt uavhengig av mobiloperatør og nasjonalitet, og det er heller ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

SMS fra kommunen sendes til mobiltelefoner med abonnement som er registrert på en adresse i Lillestrøm kommune.

Alle kan selv sjekke om de ligger inne som mottaker av SMS-varsel fra kommunen, og det er også mulig å endre egen oppføring i systemet.

Dette gjør du på varselmeg.no

Hvorfor får jeg ikke SMS?

Det kan være flere grunner til at du ikke mottar SMS-varsler fra oss. For eksempel fordi du:

 • er student i Lillestrøm, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
 • har mobiltelefon gjennom arbeidsgiver i annen kommune (av samme grunn kan innbyggere i andre kommuner få varsel fra Lillestrøm dersom de har arbeidsgiver her.)
 • har hemmelig nummer
 • har reservert deg mot all kommunikasjon på nett
 • er under 16 år
 • har feil kontaktinformasjon på Kontakt- og reservasjonsregisteret (difi.no)
 • har nylig flyttet
 • ikke har dekning

Det kan også hende du ikke mottar SMS-varsler på grunn av tekniske årsaker, ustabilitet på mobilnettet eller en forsinkelse på grunn av et stort antall SMS-er som skal sendes ut.

Hvorfor tar det flere dager å få svar på om vannet er trygt å drikke?

Det må tas flere prøver som viser god kvalitet med minimum 12 timers mellom. Disse prøvene må analyseres i et laboratorium.

Det tas nå prøver fra cirka 25 ulike prøvepunkter på vann-nettet i kommunen tre ganger i døgnet. Antall punkter og hvilke punkter justeres etter behov. Alle prøvene hittil har vært innenfor kravene til drikkevann og viser det samme bildet siden vi har hatt en statisk situasjon.

Hvorfor tok det lang tid fra hendelsen ble oppdaget til jeg fikk SMS?

Når vi får en hendelse i for eksempel i vannforsyningen som kan berører innbyggerne, er det viktig at vi går ut med riktig informasjon.

Det ble informert på bred basis umiddelbart etter at beslutning om koking var tatt.

Det tar tid å varsle innbyggere per SMS. Vi treffer ikke alle innbyggerne med SMS, men varselet har gått ut til nærmere 60.000 innbyggere. Det kreves tid for å forberede utsendelse av SMS, da disse skal avgrenses i systemet og at systemet bruker tid på å distribuere den til samtlige mottagere i basen.

Vi vil i etterkant av denne hendelsen gjennomgå rutinene våre som er vanlig etter denne type hendelser.

Skyldes dette gamle vannrør?

Nei, årsaken er mye grums i Glomma på grunn av mye regn og snøsmelting som renseanlegget ikke har klart å ta unna.

Jeg bor på Sørumsand, hvorfor må jeg ikke koke vannet her?

I deler av kommunen har vannet blitt hentet fra andre drikkevannskilder, for eksempel Ullensaker, Aurskog-Høland og Årnes vannverk.

Hvilken helserisiko har det vært før varslingen?

Vi vet foreløpig ikke om det har vært noen skadelige mikrober i vannet i det hele tatt, men risikoen for slike uønskede mikrober øker med økende mengde partikler i vannet fordi rensingen da blir mindre effektiv. Mengden med partikler var gradvis stigende i løpet av mandag, og til slutt varslet NRVA at mengden var såpass høy at de ikke kunne garantere full effekt av rensingen. Vannverket har økt rensingen av vannet i takt med at partikkelmengden økte, så risikoen for at det har vært skadelige mikrober i vannet er relativt lav. Men vi kan ikke utelukke det.

Les mer om hvordan NRVA renser vann her (nrva.no)

Hvilken helserisiko er det å drikke vannet nå?

Vi anbefaler koking av vannet fordi vannverket ikke kan garantere at rensingen de gjør har full effekt. Det er et krav i drikkevannsforskriften (lovdata.no) at vannbehandlingen skal ha tilstrekkelig med rensetrinn for å sikre trygt drikkevann.

Det er fortsatt usikkert om det er skadelige mikrober i drikkevannet nå. Risikoen er omtrent lik det den var i mandag kveld. Vi har god dialog med vannverket NRVA. De har jobbet med å optimalisere sin renseprosess og melder at vannkvaliteten er i bedring. Dette betyr at helserisikoen sannsynligvis vil være avtagende, men vi vil ikke oppheve kokevarslet før vannverket kan bekrefte at vannet igjen er helt trygt å drikke. Krav til trygt drikkevann er regulert i blant annet drikkevannsforskriften og retningslinjer fra myndighetene.

Kaffemaskiner på arbeidsplasser

Vannet bør kokes (så det bobler) før det brukes til drikke eller matlaging. Hvis du er usikker på om maskinen gir vannet et slikt oppkok eller ikke, ville jeg anbefalt at du heller koker vann og så bruker dette vannet til å trakte kaffe i vanlig kaffetrakter (eller pulverkaffe), sier kommuneoverlege Fossberg.

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer meg og drikker vannet?

Skulle du få i deg urent vann er det ingen umiddelbar helsefare med det. Eventuelle mikrober i vannet vil kunne gi mage-tarm problemer, som diare. Dette skjer ikke umiddelbart etter inntak, men kan ta opp til flere dager. Skulle du oppleve å bli syk med diare i etterkant av å ha drukket urent vann, kan du oppsøke lege for en prøve.

Hvilke symptomer skal jeg eventuelt følge med på?

Det er særlig symptomer fra mage-tarm, som diare, som er typiske for mikrober som smitter via vann.