Kvikkleire i Lillestrøm kommune

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. Lillestrøm kommune viser til NVEs status 01.01.2021 hvor de angir at det er liten sannsynlighet for at tilsvarende skred som i Ask vil gå andre steder på Romerike nå. 

Leirskred Sørum november 2016

Kontakt oss

Dersom kommunens innbyggere likevel skulle observere endringer i terreng, må disse meldes til Lillestrøm kommune snarest. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. Lillestrøm kommune følger opp alle henvendelser.

  • Kontakt kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)
  • Ved akutte hendelser utenfor åpningstid – ring politiet.

Spørsmål om kvikkleire

Har du spørsmål eller ønsker informasjon om kvikkleire i Lillestrøm kommune?
Les mer om kvikkleire og skredfare.
Oppfølgende spørsmål kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no

Vær varsom ved terrengendringer

Vi minner om at alle må være varsomme ved terrengendringer, oppfylling og graving. Sikkerhet og grunnforhold blir vurdert og dokumentert i alle plan- og byggesaker under marin grense. Men også små tiltak må vurderes. Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke i potensielt skredutsatte områder.

Vi oppfordrer alle som er usikre på grunnforholdene i et byggeprosjekt til å kontakte kommunen for avklaringer før man setter i gang, selv for små tiltak.

Orientering til formannskapet 

Direktør Lene Mürer orienterte formannskapet tirsdag 5. januar

Mürer fortalte politikerne at kommunen vurderer sikkerhet mot skred fortløpende i alle planprosesser. I byggesaker der det oppstår tvil om de geotekniske forholdene kan kommunen kreve ytterligere grunnundersøkelser, og kontakte NVE for råd.
Les hele orienteringen til formannskapet her

Bekymrede innbyggere

De siste dagene har flere innbyggere kontaktet kommunen, med bekymring for grunnforholdene der de bor. Kommunen har også vært ute for å inspisere enkelte områder. Som følge av skredet i Gjerdrum foretas det dessuten en gjennomgang av alle pågående og planlagte byggeprosjekter hvor kommunen er byggherre.

Så langt viser gjennomgangen at det er det utført nødvendige undersøkelser i alle prosjekter. Noen av de kommende prosjektene får imidlertid særskilt fokus:

  • Utvidelse av Tæruddalen skole
  • Utvidelse av Frogner kirkegård
  • Bygging av ny Vesteskaun skole

Ved behov blir det gjennomført ekstra grunnundersøkelser, med fokus blant annet på kvikkleire i disse prosjektene.