Årsregnskap og årsmelding 2020

Tidlig i 2020 varslet tjenesteområdene store budsjettoverskridelser. Tiltak for å redusere kostnadene ble iverksatt, og regnskapet for 2020 i Lillestrøm kommune er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 122 millioner kroner. Pengene settes på et bufferfond.

Gjennom året realiserte kommunen ulike innsparinger på kommunens drift, for eksempel lavere energikostnader, lavere reise- og kursaktivitet, netto lavere kostnader til renhold i administrative bygg, samt lavere lønnsutgifter. En vesentlig bidragsyter var også et lavt lønnsoppgjør, lavere pensjonskostnader og redusert rentenivå.

Her finner du årsregnskap og årsmelding for 2020

2020 i tall

 • Kommunen fikk inn 2.702,7 mill. kroner i skatteinntekt, mens det i utgangspunktet var forventet 2,6 mill. kroner mer.
 • I tillegg kom det inn 7,357 mill. kroner i naturressursskatt, mot forventet 8 mill. kroner.
 • Kommunen mottok 195,1 mill. kroner i statlig koronastøtte i 2020.
 • Eiendomsskatteinntektene er regnskapsført med 108,7 mill. kroner, omtrent som forventet.
 • Totale driftsutgifter er regnskapsført med 6.500,3 mill. kroner. Driftsutgiftene, fratrukket avskrivninger, ble 46,2 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.
 • Det ble investert for brutto 1.006 millioner kroner.
 • Det ble gjennomført en rekke tiltak med finansiering i klimafondet. Totalt ble ca. 5,5 mill. kroner bundet opp til prosjekter med støtte fra fondet i 2020. Pr 31.12.20 var klimafondet på 3,9 mill. kroner.
 • Gjelden er økt med 335 millioner kroner i løpet av året. Gjeldsøkningen avspeiler behovene for nye investeringer, og som følge av befolkningsvekst i kommunen. Ved utgangen av 2020 lå gjeldsnivået innenfor de økonomiske målsetningene.

Folk

 • Pr. nov 2020 hadde Lillestrøm kommune
  • 7 437 ansatte i 8 874 stillinger, inkludert timelønnede, eller…
  • 5 876 ansatte i 6 284 stillinger, uten timelønnede, eller…
  • 4 888 årsverk til sammen. Dette betyr at i underkant av 60 % av alle ansatte i kommunen hadde heltidsstilling ved utgangen av 2020. Andelen som er ansatt i heltidsstillinger har vært økende fra etableringen av kommunen og fram til årsskiftet.
 • Det er 78,2 % andel kvinner ansatt i kommunen. Kjønnsfordelingen har vært stabil.
 • I kommunedirektørens ledergruppe er det 5 kvinner og 3 menn.
 • Gjennomsnittslønn for kvinner i 2020 var kr 493 237,-, og for menn kr 503 465,- .
 • Sykefraværet var 8,6 % i 2020. Til sammenligning var det totale sykefraværet for Sørum kommune pr 31.12.19 på 7,9%, Fet 7,3% og Skedsmo 7,4%.
 • Lillestrøm kommune er godkjent lærebedrift for ni fag, og i 2020 hadde vi lærlinger i åtte av dem. Ved utgangen av året var det 56 lærlinger i kommunen.