Anker ikke dommen i saken om Brånåsdalen avfallsdeponi

I kveld vedtok et enstemmig kommunestyre å ikke anke dommen i saken om Brånåsdalen avfallsdeponi. Saken går dermed ikke videre til Høyesterett.

Kommunestyret vedtok kommunedirektørens forslag:

  1. Dom i sak 20-052390ASD-ELAG avsagt 16.03.2021 påankes ikke.
  2. Administrasjonen fremmer en egen sak om finansiering av kostnader tilknyttet rettsaken, erstatningsutbetalinger, de gjennomførte tiltakene, samt fremtidig drift ved deponiet.
  3. Erstatning ca. 35,4 millioner kroner og saksomkostninger ca. 13,2 millioner kroner utbetales til saksøkerne.

Les kommunedirektørens vurderinger i sakspapirene 

Bakgrunn

Den 16. mars falt dommen i lagmannsretten som sier at Lillestrøm kommunen skal betale saksøkerne 50 % av verdien på husene, samt saksomkostningene både i tingretten og lagmannsretten. 

Den 7. april innstilte et enstemmig formannskap på ikke å anke dommen i saken om Brånåsdalen avfallsdeponi.