Innstiller på ikke å anke dommen

Et enstemmig formannskap innstiller på ikke å anke dommen i saken om Brånåsdalen avfallsdeponi.

17. mars falt dommen i lagmannsretten som sier at Lillestrøm kommunen skal betale saksøkerne 50 % av verdien på husene, samt saksomkostningene både i tingretten og lagmannsretten.

I dag bestemte et enstemmig formannskap seg for å følge kommunedirektørens forslag til vedtak om å ikke anke dommen. 

Dette ble da formannskapets innstilling til kommunestyret:

  1. Dom i sak 20-052390ASD-ELAG avsagt 16.03.2021 påankes ikke.
  2. Administrasjonen fremmer en egen sak om finansiering av kostnader tilknyttet rettsaken, erstatningsutbetalinger, de gjennomførte tiltakene, samt fremtidig drift ved deponiet.
  3. Erstatning ca. 35,4 millioner kroner og saksomkostninger ca. 13,2 millioner kroner utbetales til saksøkerne.

Les kommunedirektørens vurderinger i sakspapirene

Et endelig vedtak om anke fattes i kommunestyret 14. april.