Lillestrøm kommunes regnskap med overskudd for 2020

Netto driftsresultat ble 311 millioner kroner i 2020. Kommunens totale inntekter var 6,8 milliarder kroner. Dette gir et netto driftsresultat i prosent av inntektene på 4,6 prosent.

Utviklingen i måltallet er betydelig, og resultatet styrker kommunens handlingsrom. Kommunedirektøren er fornøyd med den økonomiske utviklingen gjennom året, og resultatet viser at kommunen gjennomfører driftsoppgavene innenfor vedtatte ressursrammer. Netto driftsresultat er et av de mest sentrale nøkkeltall innenfor kommuneøkonomien, og angir hvor mye midler som frigjøres i driften til avsetninger og egenkapital til investeringer.

Påvirket kommuneøkonomien

2020 var kommunens første driftsår, og økonomien har også vært påvirket av de utfordringer som koronapandemien medfører. En ny kommune trenger å gå seg til, og mye var nytt for mange. Pandemien påvirker også økonomien for næringsliv, innbyggere og kommunen. Slik sett er det en rekke faktorer som resulterer i endrede inntekter, endrede behov og vridning av aktiviteter for å nevne noe. Kommuneøkonomien ble også påvirket av faktorer som lønnsoppgjør og utvikling av pensjonskostnader og rentenivå. Krisepakker fra sentralt hold har også vært en sentral faktor i det økonomiske landskapet. Koronapandemien vil også påvirke kommunens økonomi fremover.

Drift

Driftsbudsjettene i tjenesteområdene ble samlet sett avsluttet bedre enn vedtatt budsjett. Tjenesteområdene varslet tidlig i 2020 store budsjettoverskridelser for året som helhet. Tiltak for å redusere kostnadene ble iverksatt, og det ble vedtatt netto tilførsler av midler til de to største tjenesteområdene Oppvekst og Helse og mestring. En vesentlig bidragsyter til vridning av kostnadsbildet var lavere pensjonskostnader og redusert rentenivå. Gjennom høsten styrket de økonomiske prognosene seg, - etter hvert som organisasjonen fikk bedre oversikt og deler av usikkerheten knyttet til økonomien ble redusert. Vi klarte gjennom året å realisere ytterligere innsparinger på kommunens drift. Eksempler på dette er lavere energikostnader, lavere reise og kursaktivitet, netto lavere kostnader til renhold i administrative bygg, samt lavere lønnsutgifter når en ser samlet på sykelønnsrefusjoner, vikarbruk og vakanser.

Regnskapet

Regnskapet for 2020 i Lillestrøm kommune er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 122 millioner kroner. Kommuner rapporterer vanligvis ikke regnskapsmessig overskudd. Overskuddet er tilsvarende beløp som avsettes til bufferfond for 2020.

Investeringer

Det ble investert for brutto 1.006 millioner kroner i 2020. Lillestrøm kommune har gjeld inkludert startlån på syv milliarder kroner pr. 31.12.2020. Gjelden er økt med 335 mill. kroner i løpet av 2020. Gjeldsøkningen avspeiler behovene for nye investeringer, og som følge av befolkningsvekst i kommunen. Gjeldsnivået ved utgangen av 2020 er innenfor de økonomiske målsetningene.

Befolkningsvekst

Antallet innbygger økte med 970 personer (1,13 %) i 2020 til 86.953 innbyggere ved årets utgang.