Tilskuddsordning til bedrifter rammet av smitteverntiltak i desember 2021

Regjeringen har bevilget Lillestrøm kommune drøye 12 millioner for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av nye smitteverntiltak i desember 2021. Serveringsbransjen prioriteres, men alle bedrifter direkte rammet av nye restriksjoner vil bli vurdert.

Regjeringens mål med å tildele midler nå før jul er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter og for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Denne utlysningen er en sammenslåing av to tildelinger fra regjeringen, på henholdsvis ca. 6 millioner hver.

Lillestrøm kommune åpner for søknader om driftsstøtte for desember 2021, med forbehold om politisk godkjenning av ordningen og foreslått tildeling av formannskapet i Lillestrøm kommune 19.1.21.  

Det er forventet at staten viderefører flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg. Det er også varslet en ny ordning i januar 2022.
Les mer om kompensasjonsordningen for næringslivet på kompensasjonsordning.no

Hvem kan søke 

Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune:

  • Bedrifter som har betydelig tap som følge av nye smittevernstiltak i desember 2021.
  • Bedrifter som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling. 

Søk om tilskuddsmidler

Søknadsfrist og saksbehandling 

Søknadsfristen er 12. januar 2021 klokka 12.00. Søknadene behandles konfidensielt og vurderes av en intern tverrfaglig gruppe. Innstillingen fra denne gruppen legges fram til beslutning i formannskapet 19. januar 2022. Bevilgede tilskudd utbetales umiddelbart etter at beslutningen er fattet. Det er ikke klageadgang på tilskuddet.

Vilkår 

I søknadsskjema blir du bedt om å oppgi økonomiske tall for desember 2019, 2020 og 2021. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.  

Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag. 

Utmåling 

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 5 000 til kr 500 000. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket mer enn en andel av tap/utgifter bedriften har hatt.  

Kontakt 

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? Kontakt: 

Jonas Vårum Olafsen,næringsrådgiver Lillestrøm kommune

Jonas Vårum Olafsen
Tittel: Næringsrådgiver

Portrett av Maria Hoff

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef