Tilskuddsordning til bedrifter som har vært nedstengt i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som har vært nedstengt i mai 2021 kan søke om driftsstøtte for denne måneden.  

Regjeringen har foreslått i revidert statsbudsjett for 2021 som vedtas 18. juni 2021 å sette av ytterligere midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak.

De bedriftene som har vært stengt i mai 2021, har vært stengt lenge. Likviditetsutfordringen er stor. For å kunne beslutte samt utbetale eventuell driftsstøtte før sommerferien, lyser Lillestrøm kommune ut midlene nå – med forbehold.

Driftsstøtten for mai 2021 lyses ut med forbehold om at forslag i statsbudsjett vedtas og at Lillestrøm kommune tildeles midler. Det tas også forbehold om kriteriene for tildeling av midlene:

  • Dersom Lillestrøm kommune ikke mottar midler, annulleres søknadene.
  • Endringer i kriteriene kan kreve at det skal åpnes for at andre bedrifter skal prioriteres eller at det kreves mer informasjon for å kunne gjøre vurderingene. Lillestrøm kommune vil søke å finne smidige løsninger som ivaretar både muligheten for beslutning og utbetaling før ferien, og sikre at kriteriene etterleves.

Som søker vil du bli orientert dersom det er endringer i plan for behandlingen.

Mange bransjer er fremdeles hardt rammet med nedstengninger i mai 2021. Servering, arrangement, reiseliv, trening og handelsstand var nedstengt lenge. Alle som har vært nedstengt i perioden, deres underleverandører og bedrifter som faller utenfor den nasjonale kompensasjonsordningen, vil prioriteres i denne tildelingsrunden. Søknadsfrist er 24. juni klokka 12:00. Driftsstøtten gjelder for mai 2021. Vi vet på nåværende tidspunkt ikke noe om eventuelle framtidige tildelinger.

Utmålingene vil gjøres sjablongmessig og basert på en helhetlig vurdering. Ingen bedrifter kan forvente å få dekket mer enn en liten andel av sine tap.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Hvem kan søke 

Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune:

  • Bedrifter som har vært nedstengt – helt eller delvis, inkludert underleverandører av disse.
  • Bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak, men som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling. 

Søk om tilskudd

Søknadsfrist og saksbehandling 

Søknadsfristen er 21. juni 2021. Søknadene behandles konfidensielt og vurderes av en intern tverrfaglig gruppe. Innstillingen legges fram til beslutning i formannskapet i uke 26 2021. Bevilgede tilskudd utbetales umiddelbart etter at beslutningen er fattet. Det er ikke klageadgang på tilskuddet. 

Vilkår 

I søknadsskjema blir du bedt om å oppgi økonomiske tall for mai 2019, 2020 og 2021. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.  

Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag. Det gis ikke klageadgang.

Utmåling 

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 5 000 til kr 500 000. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket mer enn en liten andel av tap/utgifter bedriften har hatt.  

Kontakt 

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? 

Jonas Vårum Olafsen,næringsrådgiver Lillestrøm kommune

Jonas Vårum Olafsen
Tittel: Næringsrådgiver

Portrett av Maria Hoff

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef