Tilskuddsordning til bedrifter som har vært nedstengt

Lillestrøm kommune har fått tildelt 10 millioner kroner av regjeringen for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak.

Mange bransjer er nå hardt rammet med nedstengninger i mars og april 2021. Servering, arrangement, reiseliv og trening har vært nedstengt lenge. Den siste perioden har også butikkene vært nedstengt. Alle som har vært nedstengt i perioden, vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 10. mai 2021. Støtten gjelder for mars og april 2021. 

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg.

Hvem kan søke 

Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune:

  • Bedrifter som har vært nedstengt – helt eller delvis, inkludert underleverandører.
  • Bedrifter som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling. 

Søk her

Søknadsfrist og saksbehandling 

Søknadsfristen er 10. mai 2021. Søknadene behandles konfidensielt og vurderes av en intern tverrfaglig gruppe. Innstillingen fra denne gruppen legges fram til beslutning i formannskapet i løpet av mai 2021. Bevilgede tilskudd utbetales umiddelbart etter at beslutningen er fattet. Det er ikke klageadgang på tilskuddet. 

Vilkår 

I søknadsskjema blir du bedt om å oppgi økonomiske tall for mars og april 2019, 2020 og 2021. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.    

Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag. 

Utmåling 

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 5 000 til kr 500 000. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket mer enn en andel av tap/utgifter bedriften har hatt.  

Kontakt 

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? Kontakt: 

Siri Bjørnstad, næringsrådgiver 
siri.bjornstad@lillestrom.kommune.no 
Maria Hermansdatter Hoff, næringssjef  mariahermansdatter.hoff@lillestrom.kommune.no