Rådets oppgave vil være todelt. Det ene er å gi råd til kommunen i friluftssaker, som kan bidra til at kommunen tar beslutninger til friluftsaktivitetenes beste. Det andre er at rådet skal være et samarbeidsorgan for friluftsorganisasjonene i kommunen.

Friluftsrådet skal bestå av organisasjoner som jobber innenfor følgende områder; friluftsliv, naturvern, arealbruk og fysisk aktivitet knyttet til marka, vann og grøntområdene i byggesonen.

Personer som er med i rådet representerer sine respektive organisasjoner. Møter vil bli holdt på ettermiddagen/kveldstid og deltagelse vil være på frivillig basis.

Vi ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål innen innen 1. oktober 2023.

  • Hvordan er interessen for å delta i et slikt friluftsråd?
  • Hvem bør delta i et slikt friluftsråd?
  • Hvilket behov ser dere bør dekkes i et friluftsråd?
  • Hvilken type saker bør innom et friluftsråd?
  • Andre innspill?

Innspill sendes til Lillestrøm kommune postmottak@lillestrom.kommune.no eller Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm. Merkes med: Friluftsråd 23/17511