Aksjon for økt ungskogpleie i Lillestrøm kommune

Det er i år satt av kr 70 000,- fra skogbrukets rentemidler til ungskogpleie. Nå kan aktører innen skogbruk søke om å få bruke midlene til oppsøkende arbeid ut mot skogeiere.

Bakgrunn

Ungskogpleie legger fundamentet for fremtidsskogen. Ungskogpleie gir bedre kvalitet på trærne med høyere andel sagtømmer, som igjen gir en klimagevinst i form av varige treprodukter. Ved å utføre ungskogpleie reduseres sjansen for fremtidige skader på skogen, og bidrar til en mer robust og stabil skog, som er viktig i møte med klimaendringer og hendelser som storm, flom og erosjon.

Ungskogpleie er i seg selv klimasmart. Klimakur 2030 viser til ungskogpleie som et av flere kostnadseffektive tiltak, som kan bidra til å øke opptak av karbon i skogen. Rapporten peker på at det er viktig å gjennomføre tiltakene raskt for å utnytte skogens potensiale til å binde karbon og produsere fornybart materiale. Rapporten Klimakur 2030 kan leses her (miljodirektoratet.no PDF).

Ungskogpleieaktiviteten er generelt på et veldig lavt nivå. Målet med prosjektet er å fremme økt ungskogpleie i Lillestrøm kommune. Midlene skal brukes til oppsøkende virksomhet rettet mot skogeiere med mål om å få utført ungskogpleie.

Prosjektsøknad

Beskriv målsetting og hvordan den skal nås i søknaden. Gode prosjekter blir prioritert. Aktører som kan utføre og avtalefeste ungskogpleieoppdrag, vil bli prioritert ved tildeling av midler. 

Midlene skal benyttes til ekstra ressurser som blir satt inn i forbindelse med oppsøkende virksomhet. Det er en forutsetning at det er dialog med kommunen underveis i prosjektet. Hvilke skogeiere som skal bli oppsøkt blir avklart med, og skjer i samråd med Lillestrøm kommune.

For utbetaling må man legge frem en rapport over hvilke skogeiere som er kontaktet, hvilke oppdragsavtaler som er inngått og dokumenterte kostnader. Utbetalingen kan vi avkorte hvis kostnadene ikke er i henhold til kriterier for tildeling av midler. Frist for rapportering er 15. november 2023.  

Send søknad på e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no og merk den med Søknad - Aksjon økt ungskogpleie 2023 sak 22/33430.

Søknadsfrist er 17. april 2023.