Elgjakt 2021

Fram til ny organisering av elgjakt i kommuneskogen er vedtatt gjelder vedtak fra tidligere Sørum kommune.

Jaktfeltet Mork Skog Østre er tilsluttet Fet og Sørum øst elgvald. Jaktlaget som får tildelt jakta må derfor innrette seg etter de regler og forpliktelser som settes av elgvaldet.

Fellingskvote for høstens jakt bestemmes under kvotefordelingsmøtet i storvaldet som gjennomføres nærmere jakta. Kun jaktlag tilhørende tidligere Sørum kommune kan søke.

Det vises ellers til følgende regler.

Søk om fellingskvote

Søknadsfrist er 11. juni 2021

Søknad sendes til:
postmottak@lillestrom.kommune.no
eller postadresse: Lillestrøm kommune v/avd. Landbruk, Postboks 313, 2001 Lillestrøm

Jakttildeling skjer ved trekning, gjennomført rett i etterkant av søknadsfristen. Alle lag som har levert søknad underrettes om resultatet av trekningen.

Regler for elgjakt i Mork skog østre

Etter vedtak i Miljø- og Utviklingsutvalget av 9.4.2003, sak 20/03, Driftsplan for elgvald Fet-Sørum(øst) og instrukser fra Viltnemnda gjelder følgende regler for elgjakt i Sørum kommuneskoger.

 1. Jakta er tilgjengelig for jaktlag der alle medlemmer (minimum 6 jegere) er bosatt i Sørum kommune. I tillegg kan opptil 2 gjestejegere (bosted utenfor Sørum kommune) delta.
 2. Elgkvoten bestemmes hvert år i møte i Fet-Sørum(øst) Elgvald og godkjennes av Viltnemnda.
 3. Prisen for jakta er:
  • Kr 2000,- pr. dyr som forskuddsbetales.
  • Kr 50,- pr. kg kjøtt slaktevekt med betaling etter jakta.
  • Merverdiavgift med 25% kommer i tillegg.
  • Vekter pr. dyr skal samsvare med oppgitte vekter på slaktevektskjema og vekter fra kontroller. I tillegg kommer fellingsavgifter til viltfondet i kommunen.
 4. Jegere som skal delta i jakta må ha nødvendige offentlige godkjenninger for å utøve elgjakt.
 5. Søknad om elgjakt sendes til skogbruksansvarlig i kommunen innen en kunngjort frist.
 6. Søknaden skal inneholde:
  • Jaktlagets leder og medlemmer (min. 6 stk.) angitt med navn, fødselsdato og adresse.
  • Bekreftelse på at godkjent sporhund er tilgjengelig.
  • Informasjon om deltagelse i tidligere elgjakt.
  • Oversikt over eventuelle gjestejegere, med navn og adresse.
 7. Søknader fra useriøse jaktlag kan forkastes. Slike søknader skal sendes i retur med en ankefrist før endelig tildeling foretas. Ved flere godkjente søknader, forkastes eventuell søknad fra jaktlag eller medlemmer av jaktlag som fikk foregående års tildeling.
 8. Tildeling skjer ved loddtrekning mellom de godkjente søknadene. Loddtrekningen foretas i møte i Miljø- og Utviklingsutvalget, av Ordfører eller av Rådmannen.
 9. Kontroll av jaktlaget, jegernes jegeravgiftskort med skytterprøve, våpen og våpenkort ivaretas av viltnemnda eller politiet umiddelbart før eller under jakta.
 10. Under jakta forplikter jaktlaget seg til å følge viltnemndas og elgvaldets bestemmelser vedrørende avskytingsregler, melding om skutte dyr, veiing av dyr, o.l.
 11. Kommunens hytte ved Brumåsan stilles til rådighet i den stand den er for det jaktlag som tildeles retten til elgjakt i kommuneskogen. Kart over jaktområdet i kommuneskogen kan utdeles på Landbrukskontoret.