Lillestrøm kommune eier flere jordbruksarealer. Leieavtalene for disse arealene ble inngått med Skedsmo, Sørum eller Fet kommune. De fleste leieavtale har utløpt eller utløper i 2021.

Avdeling landbruk har i samarbeid med avdeling for eiendomsforvaltning satt opp kriterier, fastsatt priser og utarbeidet avtaleformular for utleie av arealene fra 2022.

I samsvar med jordlovens §8 vil leietiden for alle arealer bli på 10 år. De arealene som ligger i områder som i kommuneplan eller reguleringsplan er avsatt til andre formål, vil få egne bestemmelser om dette i avtalene.

Se oversikt over eiendommene. 

Ettersendelse av areal til utleie i Lillestrøm kommune.

Kriterier for utleie

  • Leietager bør fortrinnsvis bo i kommunen, og ha driftssenter i nærheten av det kommunale arealet
  • Leietager bør drive areal eid eller leid i tilknytning til det kommunale arealet, som gir en driftsmessig god løsning
  • Jordleiers behov for å styrke driftsenheten
  • Drive en produksjon som er hensiktsmessig for arealet. For eksempel grasproduksjon/beite på små og bratte arealer fordi det er mest gunstig i forhold til erosjon og miljø

Søknad om leie

Søknad om leie av kommunale jordbruksarealer merkes med saksnummer 21/27933 og sendes til:

Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm

eller på epost: postmottak@lillestrom.kommune.no

Eventuelle spørsmål rettes til Aud Raasok på epost aud.raasok@lillestrom.kommune.no eller telefon 477 96 641

Frist for søknad om leie av jordbruksareal er 15.11.2021