Nå kan du søke midler til droneslått-prosjekt

Søk støtte til droneutstyr for å finne og redde rådyrkalver før slått i Lillestrøm kommune.

Rådyr

Midlene kan dekke kostnader med inntil 50% for droneutstyr tilpasset søk etter rådyrkalver. Lillestrøm kommune har kr 200 000,- til utdeling etter søknad. Ved mange søknader og knapphet på midler, vil de beste prosjektene bli prioritert.

Søknad om bruk av midler

Send søknad til Lillestrøm kommune, avdeling landbruk via e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no eller ordinær post: Lillestrøm kommune, avdeling landbruk, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for søknad er onsdag 1. mars 2023. Merk søknad med saksnr. 23/01579.

Søker skal beskrive hvordan dronesøket etter rådyrkalver skal organiseres og er planlagt utført. Dette innbefatter bla. dronepiloter og hjelpemannskap. Beskriv planlagt omfang (daa og antall dager), samt hvilket geografisk område i Lillestrøm kommune som dekkes. Beskriv også hvordan tilstrekkelig responstid og nødvendig kapasitet sikres ved henvendelser fra grasprodusenter. Dette vil bli vektlagt ved tildeling av tilskudd.

Et kostnadsoverslag skal også følge med. Dersom tiltaket har fått, eller det er planlagt å søke om medfinansiering fra andre støtteordninger, opplys det i søknaden.

Søkere som får tildelt tilskudd vil motta et tilsagnsbrev som inneholder størrelsen på og vilkår for tilskuddet. Det vil bli stilt krav om rapportering. Tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet blir brutt.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet vil bli utbetalt ved fremlegging av enkel kostnadsoversikt med kopi av bilag. Kommunen skal også ha en enkel rapport som beskriver prosjektets resultater etter første sesong. Dette sendes Lillestrøm kommune, avdeling landbruk.