Slik blir den administrative organiseringen i Lillestrøm kommune

Etter å ha gjennomført flere workshops og høring blant alle ansatte er organisasjonskartet til Lillestrøm kommune klart.

Det har i løpet av juni og august vært gjennomført flere workshops med ansatte og tillitsvalgte i Fet, Skedsmo og Sørum for å få innspill til hvordan hvert enkelt stabs- og tjenesteområde i Lillestrøm kommune skal organiseres. Med utgangspunkt i disse workshopene og diskusjoner i lederteamet i Lillestrøm kommune ble det utarbeidet et forslag til organisering.

Dette forslaget ble sendt på høring til alle ansatte i de tre kommunene. I høringen kom det inn 444 høringssvar. Alle disse har blitt lest og diskutert, og det har resultert i flere endringer i organisasjonskartet. Prosjektleder/rådmannens forslag til organisasjonskart ble drøftet med arbeidstakerorganisasjonene 03.09.18. Disse hadde også tilgang til alle høringsuttalelser.

Arbeidstakerorganisasjonene støtter forslaget til organisering uten ytterligere kommentarer.

Se administrativ organisering Lillestrøm kommune. Vedlegget beskriver organisasjonskartet til Lillestrøm kommune slik det vil være ved etableringen 1. januar 2020!