Egen avdeling skal ha fokus på tettstedsutvikling

Den administrative organiseringen av Lillestrøm kommune er vedtatt. Den viser at det blir satt fokus på tettstedene i den nye kommunen. En egen avdeling for stedsutvikling skal bidra til dette.

Direktør for kultur, samfunn og miljø i Lillestrøm kommune, Siri Gauthun Kielland, er tydelig på at tettstedsutviklingen vil bli godt ivaretatt i den nye kommunen.

– Vi har sett at det har vært uttalt en del «frykt» for at tettstedene vil bli nedprioritert i den nye kommunen, og det har vi tatt med oss. Lillestrøm kommune vil romme både regionbyen Lillestrøm og mange tettsteder og vi vil ha fokus på hele kommunen. Vår identitet er mer knyttet til stedene vi bor på enn kommunen vi bor i, og det sier noe om hvor viktig alle steder i kommunen er, sier Siri Gauthun Kielland.

Flere aktører skal bidra til tettstedsutvikling

Uavhengig av kommunesammenslåing slår den regionale planen for Areal og transport, fast at Fetsund, Frogner og Sørumsand er viktig vekstområder i Akershus. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus foreller hvilke steder i Akershus som skal ha et særlig fokus og utvikles i et samarbeid mellom stat, fylke, kommuner, næringsliv og andre aktører.

– Det betyr at det er mange som skal jobbe for en god tettstedsutvikling, som blant annet skal bidra til arbeidsplasser, bedre veier, buss- og togforbindelse. Det er en forventning til at vi i kraft av størrelsen på den nye kommunen, vil få en bedre gjennomslagskraft overfor sentrale myndigheter for blant annet lokale infrastrukturprosjekter, enn vi har hatt som mindre kommuner, sier hun.

Lillestrøm er regionsenter

Lillestrøm er i samme plan gitt rollen som regionsenter på Nedre Romerike, og skal videreutvikles som det. Det er i tråd med nasjonale føringer hvor utbygging skal skje i tilknytning til sentrale trafikknutepunkter. Det vil vi også følge opp i vårt arbeid gjennom Byutviklingsavdelingen, som etableres.

– I arbeidet med by- og stedsutvikling har vi også med oss kunnskapen om at en attraktiv by vil gi positive ringvirkninger for stedene rundt, sier Siri Gauthun Kielland.