Helse- og mestring med stor investering på IT-siden

Lillestrøm kommune etableres 1.1.2020 etter sammenslåing av kommunene Fet, Skedsmo og Sørum. Lillestrøm kommune gjør betydelige investeringer i ny IKT-plattform og i en rekke nye kjerne- og fagsystemer for å kunne levere gode tjenester til innbyggere og ansatte. Som en del av dette arbeidet har Lillestrøm kommune inngått avtale med Tieto om levering av pleie- og omsorgssystem til tjenesteområdet Helse og mestring. Målet er at innbyggerne skal få riktig tjeneste på rett sted til riktig tid og med rett kompetanse.

itkontrakt helse og mestering Torbjørn Pedersen, Nina Østnes, Håvard Resløkken fra Tieto, Anne Svendsen, Bjørg Torill Madsen, Jorunn Såtvedt, Linda Solheim.

– Gerica skal bidra til å systematisere og effektivisere alle våre helse- og omsorgstjenester. Som metode har vi brukt «brukerreisen». Den identifiserer alle stadiene i levering av en tjeneste, fra den saksbehandles til bruker får den. Ved å se på og analysere de enkelte stadiene kan en se hvordan de best kan håndteres for å få en mest mulig effektiv drift og god pasientsikkerhet, sier direktør for helse og mestring Bjørg Torill Madsen.

Programvaren som kommunen nå anskaffer er et mer omfattende IT-system enn noen av kommunene har i dag. Den ivaretar alle tjenester innenfor helse- og omsorg og vil gi en bedre styring av ressurser mot behovene til brukerene. Mobile løsninger blir blant annet et viktig verktøy for å koble personell mot brukere, både når det gjelder uforutsette og faste oppdrag.

Omfattende kursvirksomhet

Fet og Sørum får Gerica på plass i løpet av mars/april, mens Skedsmo, som i dag bruker en tidligere versjon av Gerica, skal oppgradere sin programvare. Som følge av innføringen vil det bli en omfattende kursvirksomhet for ansatte i 2019. Overgangen til ett felles system skjer ved sammenslåingen 1. jamuar 2020.

Dette er et omfattende prosjekt som startet høsten 2017, og som nå går inn i en ny fase. Det har vært ca. 30 ansatte fra de tre kommunen som har deltatt i prosjektet. Ca. 4000 ansatte innenfor helse- og mestring vil over tid ta systemet i bruk og det skal da ivareta 12-13.000 brukere i den nye kommunen.

Flere store ivesteringer

Av andre større investeringer på IT-siden kan nevnes nytt økonomi-, lønn,- og HR-system. Nye løsninger innenfor oppvekst-, og sak/arkiv-system er også på trappene. Lillestrøm kommune er også i gang med å planlegge innføring av Workplace, som er en intern kommunikasjonskanal som bygger på samme funksjonalitet som Facebook. Ved sammenslåingen får kommunen også på plass Ansattportalen. Den vil gjøre det lettere å finne informasjon og utføre arbeidsoppgaver, da den er personlig tilpasset og tilgjengelig på mobil.