Kunstnere og designere inviteres til å utforme et forslag til nytt kommunevåpen

Vi ønsker å invitere deg som kunster eller designer til å utforme et forslag til nytt kommunevåpen for Lillestrøm kommune. Innbyggere har blitt involvert i prosessen, og per 25. februar i år hadde det kommet inn over 60 innspill til nytt kommunevåpen.

Slik sender du inn innspill

Innspill kan utarbeides skriftlig, de kan tegnes, males eller utformes på annet vis. Dersom innspillet skal sendes elektronisk kan dette gjøres til skedsmo@skedsmo.kommune.no.

Innspill kan også sendes i posten, og skal da merkes «kommunevåpen Lillestrøm kommune». De sendes til Lillestrøm kommune. Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist

Fristen for innsending er kl. 16.00 tirsdag 24. april. Dersom innspill sendes i posten må kommunen motta dem innen 24. april.

Om prinsipper og prosess

For å legge til rette for et best mulig resultat har politikere fra de tre kommunene (fellesnemnda) besluttet at de i større grad ønsker å oppmuntre kunstnere og grafiske designere til å delta i prosessen. Fellesnemda har lagt en rekker prinsipper til grunn for utformingen av kommunevåpen. De har valgt å basere prinsippene på de tradisjonelle reglene for kommunevåpen praktisert fra ca. 1930 samt retningslinjer utarbeidet av Norsk Heraldisk Forening.

  1. Våpenet skal være lett gjenkjennelig i fart, på avstand og i lite format.
  2. Våpenet bør ha to farger: sølv (hvit) eller gull (gul) + rødt, blått, grønt eller svart.
  3. Fargene skal være rene og klare uten nyanser og sjatteringer.
  4. Våpenet bør inneholde bare ett motiv, og samme motiv kan gjentas flere ganger.
  5. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiv og skyggelegging.
  6. Motivet skal fylle skjoldflaten godt, være forenklet og uten unødvendige detaljer.
  7. Motivet skal være politisk og sosialt nøytralt og heller ikke være tidsbundet eller motebetont.
  8. Kommunevåpenet bør ikke være lett å forveksle med allerede eksisterende våpen eller andre tilsvarende kjennetegn.

I Kommuneloven §3 punkt 6 står følgende vedrørende utforming av kommunevåpen, «Kommunale og fylkeskommunale våpen og flagg skal ikke være egnet til å forveksles med eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen eller flagg, eller annet tegn omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som slikt tegn eller flagg».

Før innspill fra innbyggere eller kunstnere og grafiske designere benyttes videre i prosessen vil de juridiske rettighetene avklares. Innsender må blant annet godta potensielle justeringer av innspillet. Alle rettigheter til vinnerforslaget overdras i sin helhet til kommunen. Dersom det ikke oppnås enighet om bruk av et innspill kan det ikke tas med videre i utvelgingsprosessen.

Fristen for å sende inn innspill er 24. april klokken 16.00. Etter at fristen har gått ut vil juryen, den politiske arbeidsgruppen for identitet og symboler sammen med en fagperson fra Norsk Heraldisk Forening, bedømme alle innspill. Juryen velger deretter ut 6 til 10 innspill som tegnes om ved behov, og presenteres i prioritert rekkefølge for fellesnemda. Det er fellesnemda som til slutt vedtar et nytt kommunevåpen for Lillestrøm kommune.