Mangfold og likestillingspolitikk vedtatt for Lillestrøm kommune

Inkludering er en av verdiene for Lillestrøm kommune. Denne verdien vil styrkes etter at fellesnemnda nå har vedtatt en mangfold- og likestillingspolitikk for Lillestrøm kommune.

Det har de senere år vært stor oppmerksomhet og bred politisk enighet i Norge om å styrke arbeidet for å ivareta likestilling og mangfold i samfunnet. Likestilling mellom kjønnene er i tillegg ett av FNs bærekraftmål. En prosjektgruppe i Lillestrøm kommune, bestående av rådgivere og tillitsvalgte fra alle tre kommuner, har arbeidet med dette temaet og utarbeidet en mangfold- og likestillingspolitikk for Lillestrøm kommune. 27. februar vedtok fellesnemnda saken.

Likestilling og mangfold er sentrale begreper

I det vedtatte dokumentet står det at «I Lillestrøm kommune betyr likestilling at mennesker skal ha like muligheter, rettigheter og plikter uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsevne, religion, alder og seksuell orientering. Mangfold handler om å anerkjenne og verdsette ulikheter. Dette skal prege relasjoner internt, til innbyggere og andre vi har kontakt med. Samtidig må vi være bevisste på at ulikheter kan skape utfordringer.»

Du kan lese hele dokumentet her og se behandlingen av saken her

Skal oppfylle viktige målsetninger

Likestillings- og mangfoldspolitikken skal bidra til at Lillestrøm kommune:

  • følger opp lovbestemmelser på området
  • realiserer de positive effektene av likestilling og mangfold
  • bygger opp under verdien inkludering

    Fellesnemnda vedtok også at det skal utarbeides en handlingsplan for hvordan kommunen som arbeidsgiver kan lykkes med å nå målene i likestillings- og mangfoldspolitikken. Planen skal blant annet inneholde tiltak som bidrar til en jevnere kjønnsbalanse og sikrer bred rekruttering av medarbeidere fra hele mangfoldet av kommunens innbyggere. Planen skal særskilt inneholde konkrete tiltak for hvordan kommunen kan legge til rette for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å delta i arbeidslivet. Handlingsplanen legges frem til behandling for Lillestrøm kommunestyre i løpet av 2020.