Økonomisk analyse: Lillestrøm kommune har et godt utgangspunkt

- Lillestrøm kommune har middels gode finanser og et lavt kostnadsnivå i tjenestene. Det gir kommunen et godt utgangspunkt, sier økonomianalytiker Bjørn Brox.

Framsikt AS har foretatt en økonomianalyse på oppdrag for Lillestrøm kommune. Ansvarlig for analysen har vært Bjørn Brox som i mer en 15 år har analysert og vurdert Norske kommuners økonomi.

God kvalitet i tjenestene

Analysen viser at kvaliteten i tjenestene vil være god i Lillestrøm kommune, antakelig blant de 100 beste kommunene i landet. Vurderingen er gjort på grunnlag av resultatene i Kommunebarometeret for 2018.

– De enkelte tjenestene varierer mellom de tre kommunene og det er blir et politisk spørsmål hvilket nivå Lillestrøm kommune vil legge seg på, sier Brox.

Utsatt for økte renter

I analysen fremgår det også at Lillestrøm kommune har høy netto lånegjeld og er sterkt utsatt for renterisiko, samtidig som kommunen har mye midler i disposisjonsfond og dermed god evne til å møte uforutsette økonomiske problemer.

Her kan du lese hele rapporten og et sammendrag av økonomianalysen finner du nedenfor.Sammendrag av økonomianalyse for Lillestrøm kommune

Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2017 for den virtuelle kommunen Lillestrøm. Lillestrøm oppstår 1.1.2020 ved sammenslåingen av Skedsmo, Sørum og Fet. Formålet med analysen er å finne ut hvordan de økonomiske nøkkeltallene for den nye kommunen vil bli, sammenlignet med andre store kommuner. Det er også et mål å finne ut hvordan Skedsmo, Sørum og Fet bidrar til nøkkeltallene.

Den nye kommunen Lillestrøm vil få omtrent 84.000 innbyggere og være i kommunegruppe 13 (kommuner med mellom 20.000 og 120.000 innbyggere). Lillestrøm er derfor sammenlignet med Skedsmo, Sørum, Fet og kommunegruppe 13.

Hovedkonklusjonen er at Lillestrøm har middels gode finanser og et lavt kostnadsnivå i tjenestene.

Finansene er vurdert på grunnlag av tre nøkkeltall.

  • Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene: Resultatet var akseptabelt i 2017, på nivå med gjennomsnittet i kommunegruppen.
  • Lillestrøm har mye midler i disposisjonsfond og dermed god evne til å møte uforutsette økonomiske problemer.
  • Kommunen har høy netto lånegjeld og er sterkt utsatt for renterisiko.

Lillestrøm har svakere finanser enn anbefalt, men på nivå med de fleste kommuner.

En foreløpig vurdering er at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) vil bli lite påvirket av kommunesammenslåingen.

Kostnadsnivået i tjenestene er vurdert på grunnlag av behovskorrigerte netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter er den utgiften kommunestyret må bevilge (utgift minus driftsinntekter og refusjoner). Utgiftene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold for å gjøre kommuneregnskapene sammenlignbare. Kostnadsnivået i Lillestrøm var 55 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 2017. De tjenestene som drives dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppen er administrasjon, barnehage, barnevern, helse, bolig, samferdsel og næring. De tjenestene som drives med lavere kostnader enn kommunegruppen er PLO, grunnskole, sosial, kultur, plan, brann og kirke.

Lillestrøm bruker 30 millioner kroner mer på eiendomsforvaltning (formålsbygg) enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Kommunen bruker mye areal og har middels driftsutgifter per kvadratmeter. Utgiftene til flyktninger er antakelig lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.

Kostnadsnivået i de tre kommunene varierer mye. Skedsmo driver 15 millioner kroner billigere enn Lillestrøm. Sørum driver 16 millioner kroner dyrere. Fet driver 40 millioner kroner dyrere. Det er derfor viktig å være bevisst hvilken kommune som skal danne malen i den nye kommunen. Hvis man velger å videreføre billigste løsning i dagens tre kommuner, kan utgiftene i den nye kommunen i teorien reduseres med 317 millioner kroner, se tabellen under.

okonomisk analyse

Kvaliteten i tjenestene er god i Lillestrøm kommune, antakelig blant de 100 beste kommunene i landet. Vurderingen er gjort på grunnlag av resultatene i Kommunebarometeret for 2018. I denne kåringen ble Skedsmo nr 30, Fet nr 80 og Sørum nr 302 blant norske kommuner.