Rådmannens ledergruppe på plass for Lillestrøm kommune

Etter en grundig ansettelsesprosess er nå den nye ledergruppen på plass. Det blir en en sterk, erfaren og kompetent ledergruppe. – Vi har fått en ledergruppe som er nytenkende, strategisk og helhetsorientert. Slik oppsummerer prosjektleder og kommende rådmann, Trine Myrvold Wikstrøm, den nye ledergruppen for Lillestrøm kommune.

Prosjektleder og kommende rådmann, Trine Myrvold Wikstrøm, har sammen med konsulentselskapet PwC, seniorrådgiver Laila Irene Lyseggen og tillitsvalgte fra Fet, Skedsmo og Sørum gjennomført ansettelsesprosessen. Gruppen er omforent om vurderingene og konklusjonen.

Innledningsvis har det vært gjennomført kartleggingssamtaler med de 22 topplederne i Fet, Skedsmo og Sørum. 15 av dagens toppledere valgte å søke. Søkerne har gjennomgått omfattende tester, intervjuer og referanseinnhenting.

Ledergruppa har et sterkt ønske om å få være med å bygge Lillestrøm kommune og er høyt motivert for dette arbeidet, sier Myrvold Wikstrøm.

-Ledergruppen har tung kompetanse og mye erfaring, både faglig og med å gjennomføre endringsprosesser. De er dyktige på tverrfaglig samarbeid og tenker helhet fremfor å avgrense løsningen til et enkelt tjenesteområde. Alt henger nemlig sammen med alt. For en innbygger er det kjempeviktig å ha en kommune som evner å tenke slik, sier Trine Myrvold Wikstrøm.

Dette er den nye ledergruppa

Rådmann: Trine Myrvold Wikstrøm

Trine Myrvold Wikstrøm er utdannet jurist med bakgrunn fra departementene før hun startet i kommunal sektor for 20 år siden. De siste 18 årene som leder, deriblant som rådmann i både Fet og Skedsmo.

Direktør for oppvekst: Arild Hammerhaug

Arild Hammerhaug er utdannet allmennlærer og har master i ledelse fra BI. Han har blant annet hatt flere lederstillinger ved Akershus Universitetssykehus, vært mottaksleder ved Løren transittmottak og flere lederstillinger i Skedsmo kommune. Hammerhaug har nå stilling som direktør for helse og sosialsektoren i Skedsmo kommune.

Direktør for helse og mestring: Bjørg Torill Madsen

Bjørg Torill Madsen har flere fag på masternivå innenfor ledelse og er coachsertifisert, i tillegg til grunnutdanning som sosionom. Madsen har hatt flere tunge lederstillinger i Oslo kommune. Hun har vært assisterende bydelsdirektør i bydel Grorud, prosjektdirektør i Sykehjemsetaten, avdelingssjef i bydelsdirektørens lederteam og har hatt overordnet ansvar for etablering og utvikling av nytt tilbud med 4 helsehus (heldøgns korttids- og rehabiliteringstilbud) i Oslo kommune. Hun er nå kommunalsjef for Kultur, helse og omsorg i Sørum kommune.

Direktør for kultur, miljø og samfunn: Siri Gauthun Kielland

Siri Gauthun Kielland har masterutdannelse, sivilarkitekt, fra NTNU. Mastergradkurs i byutvikling, studiepoeng i grunnerverv og ekspropriasjon i kommuner og i prosjektadministrasjon. Hun har siden 2014 vært rådmann i Sørum kommune. Hun var før dette kommunaldirektør for Plan, kultur og tekniske tjenester i Ullensaker og stedfortreder for rådmannen. Av tidligere jobber nevnes kommunaldirektør for plan, eiendom og teknisk drift og utbyggingssjef i Lørenskog kommune.

Direktør for organisasjon og utvikling: Anne Vibeke Hellandsjø

Anne Vibeke Hellandsjø har utdannelse i offentlig administrasjon fra Agder distriktshøgskole, livsfaseorientert personalpolitikk fra Høgskolen i Vestfold og deltatt i Oslo kommune sitt lederopplæringsprogram. Hellandsjø har lang erfaring innen fagområdene HR, digitalisering og økonomi fra flere kommuner. Hun har blant annet vært avdelingssjef i bydel Bøler og fungert som bydelsdirektør der i ett år, administrasjonssjef i barne- og familieetaten og hun har de siste 12 årene vært ansatt som organisasjons- og personaldirektør i Skedsmo kommune.

Direktør for økonomi: Sven O. Nylænder

Sven O. Nylænder er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har befalsskole. Han har bred ledererfaring fra flere private selskaper og har vært administrerende direktør i Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag i åtte år. Tidligere økonomidirektør for Voice of Europe, Ø.M Fjeld AS, AK-Maskiner AS og har vært ansatt i Samferdselsdepartementet. Han er nå økonomisjef i Sørum kommune. Han har vært gjennom og ledet mange omstillings- og endringsprosesser.

Direktør for digitalisering: Torbjørn Pedersen

Er cand.mag fra Institutt for informatikk og har utdannelse fra BI innenfor ledelse og relasjonsmarkedsføring. Han har bred erfaring fra sentrale lederstillinger i IT-bransjen. Blant annet så har han i Evry vært teknologidirektør, direktør for stat og sist kundedirektør for store kunder. Pedersen har de siste 15 månedene vært direktør for digitalisering i Skedsmo kommune.

Nå skal organisasjonskartet tegnes

Trine Myrvold Wikstrøm sier at den viktigste oppgaven for den nye ledergruppen er å starte arbeidet med å bygge den nye kommunen. Første oppgave er å tegne resten av organisasjonskartet slik at kommunalsjefer og enhetsledere kan ansettes i løpet av høsten. Deretter vil det startes en ny prosess for å innplassere de øvrige ansatte i den nye organisasjonen. Målet er at alle ansatte skal vite hvor de skal jobbe i ny organisasjon innen sommeren 2019.

Ledergruppen samles for første gang 4. og 5. juni 2018.

-Det er viktig å få til en smidig overgang mellom dagens kommuner og Lillestrøm kommune med tanke på når den nye ledergruppen skal starte. Her har vi en tettdialog med ordførerne og rådmennene, sier Myrvold Wikstrøm.