Tverrfaglig samarbeid og helhetstenking i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda vedtok 14. mars overordnet administrativ organisering for Lillestrøm kommune. Modellen skal bygge opp under tverrfaglig samarbeid og helhetstenking.

Det er kun overordnet administrativ organisering som er vedtatt. Når rådmannens ledergruppe er ansatt vil denne gruppen sammen starte prosessen med å utvikle resten av organisasjonen.

Den valgte modellen består av tre tjenesteområder og tre stabsavdelinger.

orgLK

  • Oppvekst: Tjenesteområdet for oppvekst får ansvaret for grunnskole og barnehage, samt barne- og ungdomstjenester som barnevern, PPT og helsetjenester for barn og unge.

  • Helse og mestring: Tjenesteområdet for helse og mestring vil blant annet få ansvaret for sosiale tjenester og NAV, helsetjenester for voksne, bo- og behandlingssentre, hjemmebaserte tjenester, rus og psykisk helse og tildelingskontor.

  • Kultur, miljø og samfunn: Tjenesteområdet for kultur, miljø og samfunn vil få ansvar for kultur, miljø og klima, by- og stedsutvikling, plan og byggesak, tekniske tjenester, eiendom og næring.

  • Organisasjon og utvikling: Avdelingen vil få ansvaret for innovasjon, organisasjonsutvikling, lønn, personal og politisk sekretariat.

  • Digitalisering: Avdeling for digitalisering vil få ansvaret for digitalisering, IKT og arkiv.

  • Økonomi: Avdeling for økonomi vil få ansvaret for økonomi, innkjøp, kemner, statistikk og analyse.

  • Rådmannens stab: I tillegg til de tre stab- og støtteavdelingene som ledes av hver sin direktør opprettes det en egen stab rett under rådmannen med blant annet juridiske tjenester, kommunikasjonstjenester og innbyggerinvolvering.

En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og de tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom den tverrfaglige organiseringen og fokuset på samarbeid på tvers. Gjennom den tverrfaglige modellen som er valgt vil Lillestrøm kommune være en attraktiv arbeidsplass.

Arbeidet med den administrative organiseringen har vært ledet av prosjektleder og rådmann, Trine Myrvold Wikstrøm og har involvert ledergruppene og de tillitsvalgte i de tre kommunene. I dette arbeid har tre mål vært førende for prosessen: Organiseringen skal bidra til en effektiv styring, samhandling og samtidig være kostnadseffektiv. Det igjen skal bidra til at vi kan levere kostnadseffektive tjenester av god kvalitet.