1. Eierform og eierforhold

Navn på barnehagen er Bitteliten familiebarnehage. Familiebarnehagen er organisert som et enkeltmannsforetak. Vi består av en avdeling, og har nært samarbeid med Pelikan Familiebarnehage.
Eiers navn er: Trine Dahl
Mob: 90723397

Barnehagene har totalt 10 plasser fra 0 til 6 år.
Barnehagene er godkjent av Lillestrøm kommune.

2. Barnehagens oppholdsareal

Barnehagens besøksadresse er: Skjettenveien 106 B, 2013 Skjetten.
Arealet utgjør 67 kvm. av 1.etg. Ute disponerer barnehagen egen inngjerdet hage med diverse utelekeapparater.

3. Formål

Barnehagen drives etter bestemmelsene i lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven), revidert utgave 01.01.2006. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Barnehagen skal i tillegg gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, legge grunnlag for å utvikle toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

4. Bemanning

Nina Eidem er barnehagens pedagogisk veileder. Daglig bemanning per gruppe (4-5 barn) er en ansatt på heltid. Dobbel gruppe har to assistenter ansatt på heltid. Barnehagen har faste vikarer ved sykdom og annet fravær. Våre faste vikarer er Nina Eidem, Anniken Dahl og Trine Dahl. De ansatte/vikarer har forevist politiattest ved tiltredelse/oppstart.

5. Åpningstider

Familiebarnehagen holder åpent fra kl 07.30 til 16.30.

6. Ferier

Barnehagen har feriestengt i juli måned.
I forbindelse med julen har barnehagen stengt f.o.m. 23. desember til første arbeidsdag etter nyttår.
I forbindelse med påsken har barnehagen stengt fra mandag til onsdag før skjærtorsdag, og åpner igjen første arbeidsdag etter helligdag.
Barnehagen holder stengt 4 planleggingsdager i løpet av året.

Foreldrene vil i god tid få beskjed om tidspunkt for ferieavviklingen og planleggingsdager.
Barnehageåret starter 1. august hvert år.

7. Opptak/oppsigelser

Eier foretar opptak i henhold til regler i barnehageloven § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen. Det inngås kontrakt mellom foreldre og barnehagen. I henhold til barnehageloven § 13 er det prioritert opptak for barn med funksjonshemninger, som etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av oppholdet i barnehagen.
Følgende øvrige kriterier vektlegges:

  • Barn i Lillestrøm og nærliggende kommuner
  • Søsken.
  • Bekjente av eier i Bitteliten og Pelikan.
  • Jevn fordeling av alder og kjønn.

Oppsigelse skal sendes/leveres skriftlig til eier.
I perioden f.o.m. 1 august t.o.m. 31 juli er oppsigelsestiden 2 måned regnet fra den 1 i påfølgende måned etter mottak av oppsigelse. Juli er ikke oppsigelsesmåned. Barnet beholder plassen til juli året de fyller 6 år og skolestart 1 klasse.

I samarbeid med kommunen har da barnet fortrinn i barnehage med barn i alderen 0-6 (Se kommunens hjemmeside www.lillestrom.kommune.no). Dersom oppsigelse fra barn eller ansatte gjør at fortsatt drift ikke er mulig, har eier rett til å si opp barnehageplassene med 1 måneds skriftlig varsel. Det samme gjelder hvis barnehagen opphører.

8. Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetalingen. Eventuelle prisjusteringer skjer med 1 måneds varsel. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1 i hver måned. Det betales for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Følgende satser gjelder fra 1. August 2018: 

  • Full plass fem dager i uken: kr 2910,-
  • I tillegg kommer kr 300,- for mat.

Betalingen inkluderer alle måltider om dagen, samt melk og frukt.
Ved for sen foreldrebetaling kan det ilegges gebyr og omkostninger i tråd med inkassoloven
og tilhørende forskrifter.

9. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd

Foreldrerådet skal bestå av alle barnas foreldre/foresatte som har barn i barnehagen. Foreldrerådet og de ansatte i barnehagen velger representant til samarbeidsutvalget med varamann. Samarbeidsutvalget består av like mange representanter fra eier, ansatte og foreldre. En av samarbeidsutvalgets viktigste oppgaver er å påse at familiebarnehagen drives etter regler gitt i barnehageloven. For øvrig gjelder barnehagelovens § 4.

10. Årsplan

Forslag til årsplan utarbeides av styrer/pedagogisk veileder i nært samarbeid med assistentene og foreldrene. Årsplan skal tilpasses de lokale forhold og utarbeides på grunnlag av rammeplanen for barnehager. Foreldrerådet får årsplan til orientering.

11. Helse og helsetilsyn

Nødvendige opplysninger som barnehagen har behov for om det enkelte barns helse skal fremkomme på kontrakten mellom foreldrene og den enkelte avdeling i barnehagen. Alle barna er forsikret under opphold i barnehagen. Det anbefales at foreldrene selv tegner en egen forsikring på barnet utover denne.

12. Interkontroll

Rutiner for internkontroll har som formål å fremme helse, miljø og sikkerhet. De inneholder bl.a. rutiner for brannsikring/brannøvelse, sikkerhetssjekk ute og inne, oppbevaring av vaskemidler mv., samt alle nødnummer. Førstehjelpkunnskap må dokumenteres.

13. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen vil i henhold til barnehagelovens §§ 20, 21 og 22 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Det gjøres oppmerksom på at både eier, ansatt og foreldre er underlagt taushetsplikt omkring barnehagens ”indre liv”.

14. Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av endringer i eierforhold, antall hjem eller andre forhold. Vedtektsendringene gjøres bindende med 1 måneds varsel. Hvis vedtektsendringene ikke godtas må plassen sies opp før endringene trer i kraft.

15. Ansvar

Økonomisk og administrativt ansvar for driften og lignende er eiers ansvar. Det tas forbehold mot uforutsette hendelser. Det vil si at hvis barnehagen må stenge som følge av for eksempel brann, innbrudd og lignende, er ikke barnehagen økonomisk ansvarlig for eventuelle tap foreldrene får på grunn av dette.

Kommunens undervisningssektor har tilsynsansvaret for barnehagen.