Strømmen menighetsråd har i møte den 12.10.20 fastsatt disse vedtekter for Noahs ark barnehage i medhold av Lov 5.mai 1995 om barnehager og forskrifter til denne. Vedtektene er sendt Lillestrøm kommune til orientering.

Forvaltning av barnehagen 

Noahs Ark er en to avdelings barnehage som eies og drives av Strømmen menighetsråd , og som bygger sin virksomhet på Den Norske kirkes grunn. Eiers oppgaver og ansvar tilligger menighetsrådet.

Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter , retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder barnehagens drift og vedtekter.

Formålsbestemmelse

 Henvisning til Lov om barnehager § l:

"Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings - og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier".

Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet.

J: den kontakten barnehagen har med menigheten inngår: samlingsstund hvor det jevnlig fortelles fra bibelen og synges sanger med kristent innhold, markering av kristne høytider og deltakelse på tre gudstjenester i året. I sitt pedagogiske arbeid tar barnehagen hensyn til den enkelte families livssyn.

Opptak av barn

Opptaksmyndighet

Opptak av barn foretas av styrer i samarbeid med kommunen. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema som er likt for alle barnehager i Lillestrøm kommune, og etter forutgående kunngjøring.

Opptakskriterier

Noahs Ark barnehage prioriterer å ta imot barn som bor på Strømmen og Skjetten. Opptak skjer på følgende kriterier:

 1. Barn med funksjonshemminger jfr. lovens §13 med merknader.
 2. Barn av ansatte i Strømmen menighet
 3. Søsken til barn som allerde går i barnehagen på tidspunkt for opptak
 4. Søkere som har behov for plass grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet eller familien.
 5. Søkere som søker Noahs Ark barnehager på l. og 2. plass skal prioriteres.
 6. Gruppesammensetning alders - og kjønnsmessig.
 7. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med barn bosatt i kommunen, kan barnehagen ta opp barn fra andre kommuner.

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

 Tildelt barnehageplass beholdes til barnet begynner på skolen hvis det ikke leveres en oppsigelse. Skal et barn slutte i barnehagen må det meldes til barnehagens styrer 3 (tre) måneder i forveien, innen den 1. i måneden (altså 3 måneder fra den 1. i måneden). Dersom plassen fylles før oppsigelsestiden er over slipper man å betale for hele oppsigelsesperioden. Barn som slutter automatisk i forbindelse med skolestart behøver ikke å levere oppsigelse.

Foreldrebetaling

Oppholdsbetalingen fastsettes av Strømmen menighetsråd. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder per år. Barnehageåret er fra 1. august til og med 31. juli året etter. Dersom kontingenten ikke blir betalt i tide (senest den l. hver måned), blir det belastet en purreavgift. Søskenmoderasjon gis med 30 % på barn nr. 2 og 50 % på barn nr. 3. Betaling for lunsj, frukt og drikke kommer i tillegg til den faste satsen per måned. Se for øvrig gjeldende betalingsreglement.

Ved prisjustering på oppholdsbetaling vedtatt av Stortinget, følger barnehagen denne justeringen. Stortingets vedtak om maksimalpris er i henhold til forskrift om foreldrebetaling.

Leke - og oppholdsareal

Barnas leke - og oppholdsareal inne er 125 kvm. Areal settes til 3,8 kvm. pr. barn over 3 år, og 5,0 kvm. under 3 år. Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstilbud. Strømmen menighetsråd og Noahs Ark AS står ansvarlig for utleie og bruk.

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 - 17.00 mandag t.o.m. fredag. Dersom barnet blir hentet for sent, se gjeldende betalingsreglement. Barnehagen holdes stengt juleuken (fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag), og påskeuken. l tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagens styrer sørger for at foreldrene får beskjed om planleggingsdagene i god tid. Barna skal ha tre uker ferie i løpet av sommeren, juni - august. Barnehagen er stengt i uke 29 og 30. Foreldrene gir beskjed om når barna skal ha sommerferie innen den 1. mai hvert år, slik at personalets ferier og bruk av vikarer kan planlegges. I enkelte sommeruker er det få barn i barnehagen, åpningstiden kan i disse ukene reduseres slik at flest mulig av personale er til stede når det er størst behov.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som blant annet skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 fra personalet og 2 oppnevnte av Strømmen menighetsråd. Sistnevnte velges for 4 år og de øvrige for 1-2 år. SKulle det skje at ingen i foreldreråd ønsker å stille til valg i samarbeidsutvalget må det innføres loddtrekning sliki at det til enhver tid er 2 representanter fra foreldrene. Samarbeidsutvalget fungerer fram til nytt samarbeidsutvalg er valgt for det påfølgende barnehageår. Samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styrer er saksforbereder og sekretær. Det velges en leder for ett år av gangen.

Samarbeidsutvalget skal blant annet se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, vedtekter og budsjett, fastsette årsplan, godkjenne budsjett fra regnskapsfører og legge dette frem for eier. Uttale seg om endring av vedtekter, uttale seg om personalinstrukser, forelegge saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet (rett til uttalelse i slike saker før avgjørelser blir tatt) og be om foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig viktig for foreldrene.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og skal fremme fellesinteressene til foreldrene. Det skal også bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis en stemme pr. barn, og vanlig flertalls vedtak gjelder.

Ansettelse av personale

Strømmen menighetsråd ansetter personale og fastsetter stillingsinstrukser. Assistenter ansettes i samarbeid med barnehagens styrer. Styrer og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning. Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge fram gyldig helse- og politiattest.

Internkontroll

Barnehagen har eget internkontrollsystem med sjekkliste hvert år, i følge forskrift om internkontroll. Barnehagen har også, i henhold til lov om barnehager §7, daglig sjekkliste for utelekeplass og kjøleskap/fryser. Det er også utarbeidet månedlig sjekkliste for elektriske artikler og brannutstyr. Alt er dokumentert i barnehagens internkontroll. Vi følger retningslinjer i forhold til mat, og renhold av kjøkken og oppbevaringsplasser for mat. Henviser til egen perm med internkontrollsystem som står i barnehagen.

Aktuelle forskrifter : arbeidsmiljøloven, brannvernloven og produktkontrolloven med flere

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i henhold til barnehageloven følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.

Foreldremøter, dugnader med mer

Barnehagen arrangerer 2 foreldremøter i løpet av et barnehageår. Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldre innkalles til foreldresamtaler 1-2 ganger i året

Barnehagen arrangerer 2 dugnader i løpet av barnehageåret, hvor foreldrene plikter å delta.

Ved uteblivelse av foreldre til dugnaden, vil barnehagen kunne innkreve et satt beløp fra disse foreldrene. Se gjeldene betalings reglement.

Barna deltar på 3 familiegudstjenester i året, der de bidrar med sang som er forberedt i samtaler med presten. Barnas foreldre er på disse 3 søndagene ansvarlig for å arrangere kirkekaffe etter familiegudstjenesten.

Oppsigelse av barnehageplassen:

 • Når barnehagens åpningstid ikke overholdes (for eksempel der barnet gjentatte ganger hentes for sent).
 • Når betalingsreglementet ikke overholdes.
 • Når barnehagen og/eller barnehagens ansatte utsettes for trusler og/eller fysiske angrep.
 • Når det gis uriktige opplysninger i søknaden (barnehageloven §12a og 13).
 • Når vedtekter ved flere anledninger misligholdes.

Erstatningskrav

Klær og private eiendeler skal navnes. Barnehagen har ikke ansvar for private klær, vogner og eiendeler som blir ødelagt eller borte i barnehagen.

Foreldresamarbeid

 • Foreldre/foresatte skal følge barnet helt inn på avdelingen om morgenen.
 • Når barn blir hentet skal foreldre/foresatte gi beskjed til personalet.
 • Ved barns sykdom og fri skal barnehagen få beskjed.
 • Ved smittsomme sykdommer og/eller redusert allmenntilstand skal barnet holdes hjemme.
 • Ved arrangementer i barnehagen der foreldrene/foresatte er tilstede, er det foreldre /foresatte som har ansvar for egne barn.
 • Ved levering og henting av barn i barnehagen, er barna foreldre/foresatte sitt ansvar så lenge foreldre/foresatte er tilstede i barnehagen.
 • Ved allergier/intoleranser, eller ved utprøving av dette, må barnehagen ha legeerklæring for å kunne være en del av denne prosessen.
 • ved medisinbruk i barnehagen skal dette dokumenteres av foreldre, ov evnt lege på eget skriv
 • Foreldre som reserverer seg fra felles transport på tur i barnehagens regi, må besørge transport selv.

Iverksetting og endring av vedtekter

Vedtektene for Noahs Ark barnehage gjøres gjeldende fra 01.11.21 Endringer kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes Lillestrøm kommune til orientering. Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.