Eierforhold

Kløverenga Familiebarnehage er en offentlig godkjent, privateiet familiebarnehage bestående av to avdelinger/hjem:

 • Portveien: Berit Nygård Gamle Strømsvei 13, 1467 Strømmen
 • Tott: Anne Karin Fredheim Kroken 16, 1466 Strømmen

Barnehagene har inntil 15 plasser for barn i alder 0-3 år. Barnehagene er godkjent av Lillestrøm kommune.

Formål

Barnehagen drives etter “Lov om barnehager” med dens forskrifter og Rammeplanen. Barnehageloven § 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Drift

Avdelingene holder til i lokaler uavhengig av hverandre, men drives som én barnehage der eier av Portveien Familiebarnehage AS er pedagogisk veileder og styrer for Portveien.

Tott har ansatt egen barnehagelærer til pedagogisk veiledning og styrer oppgavene. Til pedagogisk veiledning er det satt en ramme på 1 time og 15 min. per barn per uke, der 15 min per barn er ubunden arbeidstid. Det vil si på en gruppe med 8 barn skal førskolelærer være i avdeling i 8 timer pr. uke og med 2 timer ubunden arbeidstid.

Styrertid kommer i tillegg til pedagogisk tid. Jfr. Barnehagelovens § 17 og 18. Alle ansatte må levere politiattest. Jfr. Barnehagelovens § 19.

Åpningstider/ferier

Åpningstiden er:

 • Portveien: Mandag- fredag: 07.30 - 16.30
 • Tott: Mandag- fredag: 07.00 - 16.00

Barnehagene har følgende feriestengning:

 • Påske: Stengt mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag
 • Sommer: 4 uker fra 15. juli (nærmeste mandag)
 • Julen: Fra og med 23. desember, åpner første virkedag på nyåret.
 • Det vil være 3 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
 • Tott har i tillegg en uke vinterferie, men ingen planleggingsdager.

Opptak/oppsigelser

Barnehagen tildeler plass for ett/to år av gangen. Jfr. Barnehagelovens § 12 Foretar eier opptak i samarbeid med hoved inntaket i Lillestrøm kommune. Det tas hensyn til at barnehagen har en hensiktsmessig aldersfordeling, samt at barn i Lillestrøm kommune prioriteres. Andre som har prioritet ved opptak:

 • Søsken av barn som har plass eller har hatt plass
 • Familie/venner med eier
 • Personalbarn
 • Barn fra Tott Familiebarnehage har prioritet i Portveien
 • Barn fra kommuner som grenser til Lillestrøm, samt Oslo kommune

Jfr. Barnehagelovens § 13 skal funksjonshemmede barn prioriteres.

Det er 2 måneders gjensidig oppsigelsestid regnet fra den 1. i måneden etter mottatt oppsigelse. Det betales full oppholdsbetaling i oppsigelsestiden selv om plassen ikke blir benyttet. En tildelt plass kan ikke sies opp etter 1. mars og plassen er dermed bundet til barnet ut barnehageåret. Plasser som er tildelt og takket ja til på hovedopptaket som blir sagt opp før oppstart, har to måneders oppsigelsestid fra 1. august.

Oppsigelsen skal skje skriftlig. Dersom åpningstidene ikke overholdes, eller at betalingsfristen overskrides, kan eier ta plassen opp til ny vurdering. Ved mislighold av innbetaling før påløpende måned starter blir plassen oppsagt med umiddelbar virkning og plassen fristilles til andre.

Oppholdsavgift

Barnehagen følger de til enhver tid fastsatte kommunale betalingssatsene og det er en egenandel for melk og frukt.
Det betales for 11 måneder pr. år med halv betaling i juli og august. Oppholdsavgiften betales forskuddsvis før den 1. i hver måned. Det gis ikke refusjon for barnets ferie eller sykdom. Lillestrøm kommune gir søskenmoderasjon og redusert betaling ved lav inntekt. Dette må det søkes om via Lillestrøm kommune på deres hjemmeside.
Foreldrene tar selv med bleier og annet utstyr som benyttes.

Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd

Lillestrøm kommune fører tilsyn med driften. Jfr. Barnehagelovens § 16. Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av representanter av foreldre, ansatte og eier slik at hver gruppe er likt representert. Pedagogisk leder deltar som fagperson. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen og velger en representant m/varamann til samarbeidsutvalget for ett barnehageår av gangen. Jfr. Barnehagelovens § 4.

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen utarbeides for ett barnehageår av gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldrerådet får årsplanen til orientering. Kopi sendes kommunen innen 2 måneder etter driftsstart/hver høst.

Helsekontroll/sykdom

Foreldrene bes gi opplysninger om barnets helse som barnehagen har behov for jfr. § 23 i Lov om barnehager. Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll.
Barnet må holdes hjemme ved sykdom/dårlig almenntilstand, inntil det er friskt nok til å delta i de daglige aktivitetene både inne og ute.
Får barnet en smittsom sykdom, plikter foreldrene å melde fra til barnehagen så fort som mulig.

Internkontroll

Barnehagen har et internkontrollsystem. Det gjennomføres en til to kontroller i året.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i henhold til Lov om barnehager § 20, 21 og 22 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eierne. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, antall hjem eller andre forhold endres. Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen, og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.