Eierforhold

Svanen Familiebarnehage er en offentlig godkjent, privateiet
familiebarnehage bestående av en avdelinger/hjem:
Svanen familiebarnehage: Mahnaz Hosseini, Strømsveien 144B, 2010 Strømmen
Barnehage har inntil 5 plasser for barn i alder 0-3 år.
Barnehagene er godkjent av Lillestrøm kommune.

Formål

Barnehagen drives etter “Lov om barnehager” med dens forskrifter og
Rammeplanen. Barnehageloven §1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Drift

Til pedagogisk veiledning er det satt en ramme på 1 time og 15 min. pr. barn pr. uke, der 15 min pr. barn er ubunden arbeidstid. . Styrertid kommer i tillegg til pedagogisk tid. Jfr. Barnehagelovens §17 og 18. Alle ansatte må levere politiattest. Jfr. Barnehagelovens §19.

Åpningstider/ferier

Åpningstiden er: Mandag- fredag: 07.30 – 16.30

Barnehagene har feriestengt:

Påske: Stengt mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag
Sommer: Stengt hele juli måned
Julen: Fra og med 24. desember, åpner første virkedag på nyåret.

Det vil være 3 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.

Opptak/oppsigelser

Barnehagen tildeler plass for ett/to år av gangen. Jfr. Barnehagelovens §12
Foretar eier opptak i samarbeid med hovedinntaket i Skedsmo kommune.
Det tas hensyn til at barnehagen har en hensiktsmessig aldersfordeling,
3, samt at barn i Lillestrøm kommune prioriteres. Andre som har prioritet ved opptak:

  • Søsken av barn som har plass eller har hatt plass
  • Familie/venner med eier
  • Personalbarn
  • Barn fra kommuner som grenser til Lillestrøm og fra Oslo kommune

Jfr. Barnehagelovens §13 skal funksjonshemmede barn prioriteres.

Det er 2 måneders gjensidig oppsigelsestid regnet fra den 1. i måneden og
det betales full oppholdsavgift i oppsigelsestiden selv om plassen ikke blir
benyttet. En tildelt plass kan ikke sies opp etter 31. mars og plassen er
bundet til barnet ut barnehageåret.

Oppsigelsen skal skje skriftlig. Dersom åpningstidene ikke overholdes, eller
at betalingsfristen overskrides, kan eier ta plassen opp til ny vurdering. Ved
mislighold av innbetaling før påløpende måned starter blir plassen oppsagt
med umiddelbar virkning og plassen fristilles til andre.

Oppholdsavgift

Barnehagen følger de til enhver tid fastsatte kommunale betalingssatsene.
Det betales for 11 måneder pr. år med halv betaling i juli og august. Oppholdsavgiften betales forskuddsvis før den 1. i hver måned. Det gis ikke
refusjon for barnets ferie eller sykdom. Foreldrene tar selv med bleier og annet utstyr som benyttes.

Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd

Skedsmo kommune fører tilsyn med driften. Jfr. Barnehagelovens §16.
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av representanter av
foreldre, ansatte og eier slik at hver gruppe er likt representert. Pedagogisk
veileder deltar som fagperson. Foreldrerådet som består av alle
foreldre/foresatte i barnehagen velger en representant m/ varamann til
samarbeidsutvalget for ett barnehageår av gangen. Jfr. Barnehagelovens
§4.

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen utarbeides for
ett barnehageår av gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen
skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for
barnehager. Foreldrerådet får årsplanen til orientering.
Kopi sendes kommunen innen 2 måneder etter driftsstart/hver høst.

Helsekontroll/sykdom

Foreldrene bes gi opplysninger om barnets helse som barnehagen har
behov for jfr. §23 i Lov om barnehager. Barnehagens personale har plikt til å
gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll. Barnet må holdes hjemme ved sykdom/dårlig almenntilstand, inntil det er friskt nok til å delta i de daglige aktivitetene både inne og ute.

Får barnet en smittsom sykdom, plikter foreldrene å melde fra til
barnehagen så fort som mulig.

Internkontroll

Barnehagen har et internkontrollsystem. Det gjennomføres en til to
kontroller i året.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i henhold til Lov om barnehager § 20, 21 og 22 følge
bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og
barnevernstjenesten.

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eierne. Vedtektene gjelder til de revideres som
følge av at eierforhold, antall hjem eller andre forhold endres.
Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og
Fylkesmannen, og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.