Oppretting av matrikkelenhet med oppmålingsforretning

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

  2021 2020
Areal fra 0- 2000 m2 26.520 26.000
Areal fra 2001- 20 000 m2 pris per påbegynte daa 1.938 1.900
Areal over 20 000 m² per daa 214 210
Ved oppretting av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:    
For 1-4 enheter: 0 % 0 %
For ytterligere matrikkelenheter (rabatt per enhet): 30 % 30 %

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:
Samme gebyr som for oppretting av grunneiendom. Se over

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

  2021 2020
Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon 14.790 14.500
Ved rekvirering av flere eierseksjoneringer for samme område og fra samme rekvirent, gis følgende reduksjon i gebyret:    
For 1.-4. uteareal: 0 % 0 %
For 5.--. uteareal (rabatt per uteareal):   30 % 30 %

Oppretting av anleggseiendom

  2021 2020
Volum fra 0 – 2000 m³ 26.520 26.000
Volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m3 2.040 2.000

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn forskuddsvis.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  2021 2020
Grunnbeløp for 1. enhet 4.080 4.000

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

  2021 2020
Grensejusteringer mellom 0-250 m2 7.140 7.000
Grensejusteringer mellom 251-500 m2 12.750 12.500

Anleggseiendom

  2021 2020
volum fra 0 – 500 m³ 7.140 7.000
volum fra 501 – 1000 m³ 12.750 12.500

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-eiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

  2021 2020
Areal fra 0-500 m2 10.200 10.000
Areal fra 501-1000 m2 15.300 15.000
Arealoverføring tillegg fra 1001 m² pris pr. m² 1 1

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Der grensene ikke er klarlagt ifm. arealoverføring, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. For overføring av arealer til og fra offentlig vei- og jernbanegrunn større enn 500 kvm, gjelder gebyr ovenfor.

Anleggseiendom

  2021 2020
volum fra 0 – 500 m³ 10.200 10.000
volum fra 501 – 1000 m³ 15.300 15.000
volum fra 1001 m³ – Pris pr. m3 1 1

Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

  2021 2020
For inntil 2 punkter 6.120 6.000
For overskytende grensepunkter, per punkt 1.020 1.000

Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter 8.160 8.000
For overskytende grensepunkter, per punkt 2.040 2.000

Gebyr for klarlegging av rettigheter

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

Utstedelse av matrikkelbrev (reguleres iht matrikkelforskriften)

  2021 2020
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

Der oppmålingsforretning kan gjennomføres uten oppmøte i marka betales 60% av gebyrsats for uteareal. § 40 MF   60%

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid. Minstegebyr er 3.500 kroner.

Privat grenseavtale

Faktureres etter medgått tid

  2021 2020
Timesats 1.275 1.250

 

Tinglysning ved innsending av papir dokumenter gebyr

fastsatt av Staten

585

 

Tinglysning ved innsending av elektroniske dokumenter

fastsatt av Staten

540