Hvis det er dokumenter du ikke finner, kontakt oss på e-post postmottak@lillestrom.kommune.no

Overvåkningsprogrammet

Overvåkningsprogram for ordinært etterdrift - Brånåsdalen avfallsdeponi 25.02.2021 rev. 4

Risikovurdering

Multiconsult har utarbeidet en risikovurdering – målepunkter i grunnmur (pdf).

Årsrapporter

Resultatrapporter, metanmålinger i næringsbygg UCO, i bolighus, spesielt overvåkningsprogram og i blant annet boder og strømskap i Lillehaugen

November og desember 2022

Oktober 2022

September 2022

August 2022

Juli 2022

Juni 2022

Mai 2022

April 2022

Mars 2022

Februar 2022

Januar 2022

Desember 2021

November 2021

Oktober 2021

September 2021

August 2021

Juli 2021

Juni 2021

Mai 2021

April 2021

Februar 2021

Desember 2020

November 2020

Multiconsults rapport om metanmålinger i bolighus, november 2020

Oktober 2020

September 2020

Tidligere målinger

Rapport, måling av metangass i vann- og avløpskummer 

Last ned pdf av rapportene.

Statsforvalteren

Tilbakemelding på sluttrapport for utførte tiltak ved Brånåsen nedlagte avfallsdeponi

Innsendt sluttrapport fra Lillestrøm kommune for pålegg om videre oppfølging av handlingsplan, er med dette ferdigbehandlet. Statsforvalteren finner at tilsendt dokumentasjon viser at kravene som er stilt Lillestrøm kommune i pålegg av 20.02.2018 er oppfylt.

Kvartalsrapport sendes Statsforvalteren i Oslo Viken

Andre rapporter

Rapport Brånåsdalen 2020

SINTEF Norlab’s metanmålinger i bolighus og kummer

Norconsults datarapport – geotekniske undersøkelser

Rapport om setningsmålinger fra Rambøll 2019

Det har i oktober 2019 vært gjennomført setningsmålinger på boliger i influensområdet til deponiet.

Metanmåling Holtveien 236

Metanmåling Holtveien 236, juni 2020

Metanmålinger ved kraftig lavtrykk

Multiconsult har foretatt målinger under kraftig lavtrykk i november 2019.
Last ned rapporten (pdf)

Setningsmålinger

Setningsnivellement Brånåsdalen

2022

2021

2020

2019 2017

Overvåkning av vannkvalitet

Vannprøver

Historisk gjennomgang

Skedsmo kommune vedtok 9. mai 2018:

Rådmannen bes gjennomgå sakens historikk og redegjøre hva som har skjedd i saken og hvorfor premissene for utbyggingstillatelse ikke er blitt fulgt opp.
Enstemmig vedtatt

Rådmannen engasjerte Kluge Advokatfirma AS til å bistå med dette arbeidet. Rapporten med bilag offentliggjøres i dag, 19. mars, samtidig som presentasjonen gjennomføres i et åpent møte i kommunestyresalen i Skedsmo rådhus.

Rapport og bilag

Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi og tilgrensende boligområder – en historisk gjennomgang
Last ned rapporten  - Historisk gjennomgang vedr Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi (pdf)

Rapporten har 362 bilag ( 1775 sider, 293 mb)
Last ned bilagene 

Presentasjon

Presentasjon Skedsmo rådhus 19. mars 2019 (pdf)

Rapporten inneholder

Innledning (side 4)

Mandat
Bakgrunnen for oppdraget
Oversikt over sentrale aktører/navn
Reguleringsplan for Holtområdet - flatereguleringsplan
Videre fremstilling

Etablering/drift/nedleggelse/ivaretakelse av avfallsdeponiet (side 12)

Etablering av avfallsdeponiet
Drift av avfallsdeponiet
Nedleggelse av avfallsdeponiet/etablering og avvikling av gassanlegg
Videre ivaretakelse av deponiet/rapporterte problemer/drift av gassanlegg
Avvik fra vedtak, avtaler, vilkår, instruks mv.

Plansakene (side 34)

Disposisjonsplan for Holt-området
Reguleringsplan for Holt-området (PlanID 193A)
Tomtedelingsplan – Holt Vest - delfelt B5, B6, B7, B8 og del av B9
Revidert tomtedelingsplan for deler av feltene B5, B8 og B9 samt felt B6
Reguleringsplan Holt – område B9 og B10 – Haugenstua og Solheim (PlanID 193D)
Avvik fra krav/vilkår/forutsetninger ved utarbeidelse av reguleringsplanene

Teknisk infrastruktur / Terrengarbeider / Tetningsskjerm (side 59)

Generelt for utbyggingsområdet
Skedsmo Tomteselskaps område (områdene B5, B6, B7, B8 og del av B9)
Haugenstua/Solheim (del av B9 og B10)
Avvik fra krav/vilkår/forutsetninger ved etablering av VVA og klargjøring tomtegrunn

Tildeling/salg av tomter (side 71)

Felt B5, B6, B7, B8 og nordre del av B9 – eid av Skedsmo Tomteselskap
«Holt Rest» – usolgte tomter/Skedsmo Tomteselskap
Salg av tomteareal på Haugenstua
Tomtetildeling/salg – forhold av mulig betydning for dagens problemer

Kjøpekontrakter og skjøter (side 89)

Salg fra Skedsmo Tomteselskap til kjøpere av enkelttomter
Kjøpekontrakter og skjøter – salg inngått via ferdighusfirma
Tinglyste skjøter for tomter som ligger inntil deponiet
Salg av tomteareal på Haugenstua
Avvik knyttet til kjøpekontrakter/skjøter

Byggesak (side 93)

Eneboligtomter på delfelt B6, B8 og B9, Skedsmo Tomteselskap
Haugenstua – 6 byggesaker, totalt 72 boenheter
Byggesak – søknad om VVA og tomtearbeider
Byggesøknad vedrørende delfelt B1, – 12 leiligheter i kjede
Byggesak delfelt B6 – 18 leiligheter (Lillehaugen borettslag)
Byggesak delfelt B2 – 12 boenheter
Byggesak delfelt B3 – 10 boenheter
Byggesak delfelt B4 – 8 leiligheter
Byggesak delfelt B5 – 12 boenheter
Etterfølgende byggesak vedrørende Lensmann Klevs vei 185 A
Kommentar til byggesaker på Haugenstua