Registrering  av kontaktopplysninger på serveringssteder

Fra mandag 12. oktober må alle serveringssteder ha system for frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester. Pålegget gjelder serveringssteder med og uten alkoholbevilling.

Registrering av kontaktopplysninger på serveringssteder

Regler og anbefalinger

Les regler og anbefalinger for serverings- og skjenkesteder i Lillestrøm

Grunnleggende krav

Den nasjonale covid-19 forskriftens §14a legger begrensninger på serveringssteder og utested, og påpeker at de kun kan holde oppe dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Serveringssted omfatter restaurant, kafe, bar og pub.
Utested omfatter diskotek, nattklubb og lignende.
Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten sørger for at:

  1. Besøkende og personell skal holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand.
  2. Det skal være utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold.
  3. Rutinene for hygiene og renhold skal overholdes.
  4. Serveringssteder med skjenkebevilling skal servere ved bordene.
  5. Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjestene.

Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, betyr at alkoholservering må skje ved bordet. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen drikke som buffet.

Lokale krav til serveringssteder

Det foreligger ingen lokal forskrift med hjemmel i smittevernloven, som begrenser serveringssteder.

Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.

Arrangementer

Serveringssteder og utesteder er offentlige steder hvor det kan avholdes arrangementer. Det stilles krav til antall personer som kan være tilstede på et arrangement (inklusive ansatte), samt til organiseringen (ansvarlig arrangør) og alkoholservering.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift av serveringsstedet. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen må anses som et arrangement er at det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, at tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og at det markedsføres for tilstelningen på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke.

For oppdatert informasjon om arrangementer og gjeldende regelverk se Folkehelseinstituttet sine nettsider

Oppfølging av forskriften

Kommunen skal føre tilsyn med at virksomheter som nevnt i covid-19 forskriftens kapittel 3 og 4, blant annet serveringssteder og utesteder, driver smittevernfaglig forsvarlig.

Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3.

Kommunen har valgt å legge opp dette tilsynsansvaret med både veiledning og pålegg.

Det vil bli gjennomført jevnlige smittevernkontroller av serveringssteder og utesteder. Ved mindre brudd på forskriften vil eier få skriftlig advarsel/henvendelse av kommunen, med forventning om at forholdene blir endret til å tilfredsstille krav i forskriften.

Ved gjentatte brudd eller alvorlige brudd på covid-19 forskriften vil kommunen vurdere stenging av virksomheten.

Veiledning til nasjonale og lokale krav

Kommunen legger opp til en tillitsbasert ordning hvor det er den enkelte virksomhet som selv har ansvar for at både lokale og nasjonale krav overholdes. Serverings- og skjenkestedene må selv sørge for at servering av mat og drikke kan gjennomføres uten at dette fører til en uakseptabel økning i smitterisiko. Det må derfor være etablert gode internkontrollrutiner som sikrer at kravene følges opp og at det iverksettes korrigerende tiltak dersom det avdekkes avvik. Det må også tas høyde for at de særlige smitteverktiltakene kan bli langvarige. Det er derfor viktig at serveringsstedene utvikler rutiner og systemer som ivaretar så vel smitterisiko som effektiv og økonomisk drift.

NHO har laget en veileder til serveringsbransjen som kan lastes ned fra deres hjemmesider