Lokale krav til serveringssteder

 • Det er innført skjenkestopp i Lillestrøm kommune.
 • Steder med skjenkebevilling kan holde åpent uten å servere alkohol.
 • Ansatte som beveger seg i lokaler hvor besøkende også oppholder seg må bruke munnbind. 
 • Når besøkende på utesteder ikke kan opprettholde en meters avstand til andre, må de bruke munnbind. Kravet om avstand og munnbind gjelder ikke mellom husstandsmedlemmer.
 • Opplever man brudd på reglene, er det politiet som skal varsles.

Kommunen har forbudt skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1

Plikt til bruk av munnbind

Det plikt til bruk av munnbind innendørs på serveringssteder. Dette gjelder både ansatte og besøkende.

For deg som besøkende

 • Kravet om munnbind gjelder ikke når du sitter på plassen din.
 • For deg som besøker serveringsstedene gjelder kravet om munnbind så fram du ikke kan holde én meters avstand til andre besøkende enn husstandsmedlemmer. Dette gjelder ikke ved korte passeringer til andre.
 • Hvis de besøkende står i kø utenfor serveringssteder, når de ankommer serveringsstedet, besøker toalett og når de forlater stedet er det krav om munnbind hvis du ser at én-metersregelen står i fare for å brytes.
 • Du har en selvstendig plikt til å bruke munnbind, og serveringsstedet skal ha rutiner for å følge opp at besøkende etterlever dette.

For de ansatte

 • De ansatte skal til enhver tid bruke munnbind når de befinner seg i områder hvor gjestene har tilgang.
 • I tillegg til selve skjenkelokalet, omfatter dette også inngangspartiet, korridorer, gjestetoalett med mer.
 • Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke avlukkede områder hvor bare personalet har adgang, som kjøkken, bak bardisken og pauserom med mer.
 • Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke utendørs servering.

Registrering av kontaktopplysninger på serveringssteder

Alle serveringssteder ha system for frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester. Pålegget gjelder serveringssteder med og uten alkoholbevilling.

Formålet med de lokale tiltakene

Formålet med fullstendig skjenkestopp er å dempe smitterisikoen som vurderes å være høyere ved alkoholinntak, og å dempe mobiliteten i utelivet.

Dette vil ikke bare redusere smitterisikoen, men det vil også forenkle smittesporingsarbeidet. Smittetallene i Lillestrøm øker, og det er en hovedvekt av de mellom 20-50 år som smittes. Selv om få smittetilfeller kan spores direkte til skjenkebransjen, må det antas at en stor del av denne aldersgruppen bruker Lillestrøms uteliv. Etter en totalvurdering har kommunedirektør kommet til at det er nødvendig og forholdsmessig å innføre disse tiltakene. 

Nasjonale krav

Den nasjonale covid-19 forskriftens §14a legger begrensninger på serveringssteder og utested, og påpeker at de kun kan holde oppe dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Serveringssted omfatter restaurant, kafe, bar og pub.
Utested omfatter diskotek, nattklubb og lignende.
Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten sørger for at:

 1. Besøkende og personell skal holde minst én meters avstand til personer i annen husstand.
 2. Det skal være utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold.
 3. Rutinene for hygiene og renhold skal overholdes.
 4. Serveringssteder med skjenkebevilling skal servere ved bordene (Vil gjelde når det åpnes opp for skjenking).
 5. Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjestene (Vil gjelde når det åpnes opp for skjenking).

Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, betyr at alkoholservering må skje ved bordet. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen drikke som buffet.

Arrangementer

Det er ikke tillat å gjennomføre arrangementer innendørs (med noen få unntak)

For oppdatert informasjon om arrangementer og gjeldende regelverk se Folkehelseinstituttet sine nettsider

Oppfølging av forskriften

 • Kommunen skal føre tilsyn med at virksomheter som nevnt i covid-19 forskriftens kapittel 3 og 4, blant annet serveringssteder og utesteder, driver smittevernfaglig forsvarlig.
 • Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3.
 • Kommunen har valgt å legge opp dette tilsynsansvaret med både veiledning og pålegg.
 • Det vil bli gjennomført jevnlige smittevernkontroller av serveringssteder og utesteder. Ved mindre brudd på forskriften vil eier få skriftlig advarsel/henvendelse av kommunen, med forventning om at forholdene blir endret til å tilfredsstille krav i forskriften.
 • Ved gjentatte brudd eller alvorlige brudd på covid-19 forskriften vil kommunen vurdere stenging av virksomheten.

Veiledning til nasjonale og lokale krav

Kommunen legger opp til en tillitsbasert ordning hvor det er den enkelte virksomhet som selv har ansvar for at både lokale og nasjonale krav overholdes. Serverings- og skjenkestedene må selv sørge for at servering av mat og drikke kan gjennomføres uten at dette fører til en uakseptabel økning i smitterisiko.

Det må derfor være etablert gode internkontrollrutiner som sikrer at kravene følges opp og at det iverksettes korrigerende tiltak dersom det avdekkes avvik. Det må også tas høyde for at de særlige smitteverktiltakene kan bli langvarige. Det er derfor viktig at serveringsstedene utvikler rutiner og systemer som ivaretar så vel smitterisiko som effektiv og økonomisk drift.

NHO har laget en veileder til serveringsbransjen som kan lastes ned fra deres hjemmesider