Om frivillighetsfondet

Frivillighetsfondet er et søkbart fond for frivillig sektor, og skal fungere som en oppfølging av kommunens Strategi for frivillighet. Fondet saksbehandles og tildeles av kommunalområdet kultur, i samarbeid med en innspillgruppe fra frivilligheten.

Informasjon om frivillighetsfondet gjøres kjent gjennom kommunens kommunikasjonskanaler, og hovedsakelig digitalt på innbyggerportalen og via e-post til medlemmer i kommunens lag og foreningsregister.

Kontaktpunkt for mer informasjon er frivillighet-administrasjon@lillestrom.kommune.no.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for fondet er første arbeidsdag i februar og første arbeidsdag i september.

Hvordan søke

Søknader sendes digitalt gjennom søknadsskjema på innbyggerportalen. Skjemaet vil være åpent i 30 dager, og stenges klokken 23.59 på søknadsfrist. Søknadsskjema ligger på samlesiden for søknadsordninger på kulturfeltet.

Krav til søker og søknad

Hvem kan søke

 • Søkere må tilhøre Lillestrøm kommune.
 • Søkere kan være frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og egenorganiserte frivillige.

Hva kan det søkes til

 • Det kan søkes midler til prosjekter og tiltak i regi av frivilligheten, som følger opp kommunens strategi for frivillighet.
 • Det kan søkes midler til samarbeidsprosjekter mellom frivillig sektor og offentlig sektor, når den frivillige part er søker.
 • Det kan ikke søkes midler til ordinær drift.

Vurdering

 • Søknader kan innvilges eller avslås etter en samlet faglig vurdering.
 • Prosjekter og tiltak skal være av allmenn interesse innen idrett, kultur og folkehelse, og ha varighet på et til tre år.
 • Søker må vise til hvilket område av strategi for frivillighet prosjektet eller tiltaket skal følge opp.
 • Samarbeidsprosjekter og nye prosjekter vektlegges.
 • Søknader skal vurderes med hensyn til øvrige støtteordninger for frivillig sektor.
 • Det stilles krav om 20% egenfinansiering, og det kreves innsendt prosjektplan med økonomi vedlagt søknad.
  • Egenfinansieringen kan bestå av, egenkapital, eksterne tilskuddsmidler eller egeninnsats i form av dugnad.
  • Verdien av egeninnsats/dugnadstimer skal beregnes likt som kjøp av tilsvarende innsats i det kommersielle markedet. Der dette ikke er mulig benyttes en sats på 300 kr/time.

Rapportering

 • Innvilgelse av søknad medfører krav om rapportering på bruk, ved regnskap og årsberetning for prosjektet.
  • Tildeling til flerårige prosjekter krever årlig rapportering.
  • Etter endt prosjekt kan tildelte midler tilbakekreves ved manglende rapportering eller feilaktig bruk iht. søknad og tildeling.
 • Tildeling til flerårige prosjekter kan enten utbetales i en samlet tildeling, eller tildeles årlig.
  • Dette avgjøres av størrelsen på tildelingen og på den øvrige søknadsmassen det gjeldende året.

Søknad