Ordningen skal, i tillegg til å være til inspirasjon og støtte for kunstnere, sikre at Lillestrøm kommunes kunst- og kulturliv stimuleres. Dyktige kunstnere bidrar til å sikre kulturelt mangfold, stimulerer til kreativitet og innovasjon og kan være viktige stemmer i samfunnsutviklingen.

Stipendet er på 30 000 kroner og deles ut av ordfører, normalt i forbindelse med Byfesten i juni.

Hvem kan få stipendet?

 • Stipendet deles ut til en eller flere kunstnere, enten enkeltpersoner eller grupper som innehar et høyt kunstnerisk nivå innen billedkunst, dans, drama/teater, film, foto, folkekunst, kunsthåndverk, litteratur, musikk eller andre kunstuttrykk.
 • Stipendmottaker kan være godt etablert eller i en etableringsfase.
 • Stipendmottaker må ha tilknytning til og/eller sitt kunstneriske virke i Lillestrøm kommune.
 • Stipendmottaker må være over 16 år eller ha fylt det i tildelingsåret.

Hvem kan søke?

Kunstneren/kunstnerne sender selv inn søknad.

Juryen kan foreslå kandidater, hvis det ikke kommer inn kvalifiserte søknader.

Søknadsfrist

Frist for å søke i 2023 er søndag 7. mai.

Søknadsskjema

For 2023 sendes søknaden på e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no. Emnefeltet merkes med «Søknad om kunstnerstipend 2023».

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 1. Personalia og kontaktinformasjon.
 2. Beskrivelse av hvorfor kandidaten kvalifiserer for kunstnerstipendet og hvordan stipendet kan bidra til kunstnerisk utvikling og produksjon.
 3. Beskrivelse av hvordan stipendet ev. skal benyttes, og vise til eventuelle tilsagn om tilskudd/støtte fra andre.
 4. CV som viser kunstnerisk utdannelse og kurs, kunstnerisk virksomhet og produksjon (også ev. planlagte prosjekt)
 5. Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, som bilder av verk og lenker til ev. video eller liknende. Standard filtyper som PDF, jpg/png skal benyttes (maks størrelse på e-posten er 20 MB, ev. må tjenester for filoverføring/-deling benyttes).

Utdeling

Stipendet deles i 2023 ut torsdag 15. juni i forbindelse med åpningen av Byfesten. Se arrangementet her (byfesten.no).

Stipendet deles ut av ordfører og representanter fra juryen.

Kunstnerstipendet består av kr 30 000 samt diplom og blomst.

Stipendet deles normalt ut årlig. Dersom det et år ikke er aktuelle kandidater, kan juryen velge å ikke dele ut stipendet.

Stipendet kan deles ut til én eller flere kandidater. Totalbeløpet på kr 30 000 kan deles opp.

Jury og forankring

Juryen består av totalt 5 medlemmer. Disse er de samme som for kulturprisen og er fra Hovedutvalg for kultur og administrasjonen i kommunen. Juryen består i 2023 av følgende medlemmer:

 • Anne-Marie Lervik - Leder Hovedutvalg kultur
 • Dagfinn Sundsbø - Hovedutvalg kultur
 • Jan Petter Myrvold - Hovedutvalg kultur
 • Anne-Berit Haavind - Kommunalsjef for kultur
 • Amund Oserud Bentzen - Avdelingsleder for kultur og frivillighet

Politisk forankring og vedtak

Ordningen ble vedtatt i møte 16.03.2023 i Hovedutvalg for kultur, i politisk sak 12/23; Opprettelse av Kunstnerstipend i Lillestrøm kommune.