Om Blakerfondet

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2021 (sak 180/21), Årsbudsjett og økonomiplan 2022- 2025, en et-års bevilgning på kr 500.000 til et Blakerfond.

«Ved grensejusteringen mot Nes ble Blakers innbyggerantall redusert. Dette preger lag og foreningsarbeid på Blaker. Fondet er etablert for å bidra til positiv utvikling på Blaker...».

Fondet er innrettet for å bidra til at lag og foreninger, samt egenorganiserte frivillige, med tilhørighet til Blaker kan søke midler til å dekke driftsunderskudd, gjennomføre nye rekrutteringstiltak og andre prosjekter/aktiviteter til det beste for lokalmiljøet på Blaker.

Krav til søker og søknad

Hvem kan søke

Lag og foreninger, samt egenorganiserte frivillige, med tilhørighet til Blaker

Hva kan det søkes til

Ikke-kommersielle arrangementer, prosjekter i regi av frivilligheten, rekrutteringstiltak o.l.

Det kan ikke søkes midler til tiltak og aktiviteter som er lukket for allmennheten, som har inntjening som hovedformål, eller av andre grunner ikke faller inn under tilskuddets intensjon.

Vurdering

Blakerfondet er opprettet som et eget søkbart tilskudd i 2022. Tildelingsprosessen gjennomført av administrasjonen, i dialog med paraplyorganisasjoner, og påfølgende politisk behandling i Hovedutvalg for kultur.

Rapportering

Det skal sendes en årsrapport om bruk av midlene. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av prosjektet/arrangementet, med hva som er gjennomført av tiltak/aktivitet, regnskap og måloppnåelse.

Hvordan søke

Søknad sendes som e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Emnefeltet i e-posten merkes med: «Søknad Blakerfondet – Navn på organisasjon – Saksnr. 22/23183»

Søknaden bør inneholde en generell beskrivelse av prosjektet med mål og økonomi. Målene bør være knyttet opp til kommunens strategi for frivillighet.

Søknadsfrist

Frist for å søke midler fra Blakerfondet er 1. september kl. 23.59.