Søknadsfristen gikk ut 10. oktober 2020.

Om ordningen

Gjennom tilskudd til folkehelsearbeid 2020 ønsker kommunen å stimulere lokale lag og foreninger til innsats som kan bidra til å bedre folkehelsen i kommunen.

Midlene er det som tidligere har blitt betegnet som partnerskapsmidler folkehelse.  

I kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2020-2031 (vedtatt 17. juni 2020), skisserer kommunen noen utfordringer og satsningsområder. Herunder mål om at Lillestrøm kommune skal ha attraktive tettsteder og lokalsamfunn som gir gode liv, og sikre inkludering og trygghet for alle. Med bakgrunn i disse målene er det ønskelig å stimulere frivillige lag og foreninger til å bidra i kommunens samlede innsats for å bedre folkehelsen i befolkningen gjennom ulike tiltak i nærmiljøet.

Tilskuddssum 

Total tilskuddssum til fordeling i 2020 er 300 000 kroner. 

Søknadskriterier

Følgende kriterier for søknaden gjelder:

 • Tiltaket det søkes tilskudd til må gjennomføres i Lillestrøm kommune, innen utgangen av juni 2021. Midlene tildeles kun en gang.
 • Det kan ikke søkes om midler til drift og vedlikehold, eller til organisert idrett.
 • Det forutsettes at tiltaket bidrar til et eller flere av disse områdene:
  • Inkluderende nærmiljøer.
  • Sosiale møteplasser.
  • Tilhørighet og mangfold.
  • Forebygging av ensomhet og utenforskap.
  • Tilrettelegging for fysisk aktivitet.
 • Tiltaket kan være både sosiale tiltak og tilstelninger og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet (eks. benker, gapahuk osv.).
 • Tiltaket må oppfylle de til enhver tid gjeldende smittevernanbefalinger, se FHIs veiledere;
 • Samhandling mellom aktører sees på som positivt.

Vi oppfordrer alle til å sende inn søknad. Tiltak av mindre økonomisk omfang vil bli prioritert da det er ønskelig å tildele midler til flest mulig. Dersom mengden mottatte søknader overskrider den totale summen for tilskuddet vil søknadene bli prioritert i henhold til søknadskriteriene og følgende rekkefølge med tanke på målgrupper: 

 1. Seniorer over 67 år.
 2. Sårbare barn og unge:
  1. 13 - 20 år.
  2. 0 - 13 år.
 3. Minoritetsgrupper.
 4. Barn og unge generelt.
 5. Øvrig befolkning.

Om søknadsprosessen

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger som er registrert i kommunens lag- og foreningsregister kan søke (registrer eller oppdater din forening her). Det gis ikke tilskudd til privatpersoner. 

Søknadsfrist 

Frist for å søke tilskudd til folkehelsearbeid var 10. oktober 2020. 

Når får du svar på søknaden?

Fordelingen av tilskuddet behandles administrativ, og svar vil foreligge innen utgangen av 2020. Tildeling vil skje på bakgrunn av nevnte kriterier. Beslutning om tildeling sendes per e-post til søkerinstans/kontaktperson.  

Når utbetales tilskuddet? 

Tilskuddet utbetales rett etter at søknadene er blitt behandlet.  

Rapportering 

Rapport for tiltaket, inkludert enkelt regnskap, sendes som eget dokument på e-post til idwo02@lillestrom.kommune.no innen 1. august 2021. Det oppfordres til å dokumentere tiltaket ved hjelp av bilder.