Skedsmo kommune vedtok 9. mai 2018:

Rådmannen bes gjennomgå sakens historikk og redegjøre hva som har skjedd i saken og hvorfor premissene for utbyggingstillatelse ikke er blitt fulgt opp.
Enstemmig vedtatt

Rådmannen engasjerte Kluge Advokatfirma AS til å bistå med dette arbeidet. Rapporten med bilag offentliggjøres i dag, 19. mars, samtidig som presentasjonen gjennomføres i et åpent møte i kommunestyresalen i Skedsmo rådhus.

Rapport og bilag

Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi og tilgrensende boligområder – en historisk gjennomgang
Last ned rapporten  - Historisk gjennomgang vedr Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi (pdf)

Rapporten har 362 bilag ( 1775 sider, 293 mb)
Last ned bilagene

Presentasjon

Presentasjon Skedsmo rådhus 19. mars 2019 (pdf)

Rapporten inneholder

Innledning (side 4)

Mandat
Bakgrunnen for oppdraget
Oversikt over sentrale aktører/navn
Reguleringsplan for Holtområdet - flatereguleringsplan
Videre fremstilling

Etablering/drift/nedleggelse/ivaretakelse av avfallsdeponiet (side 12)

Etablering av avfallsdeponiet
Drift av avfallsdeponiet
Nedleggelse av avfallsdeponiet/etablering og avvikling av gassanlegg
Videre ivaretakelse av deponiet/rapporterte problemer/drift av gassanlegg
Avvik fra vedtak, avtaler, vilkår, instruks mv.

Plansakene (side 34)

Disposisjonsplan for Holt-området
Reguleringsplan for Holt-området (PlanID 193A)
Tomtedelingsplan – Holt Vest - delfelt B5, B6, B7, B8 og del av B9
Revidert tomtedelingsplan for deler av feltene B5, B8 og B9 samt felt B6
Reguleringsplan Holt – område B9 og B10 – Haugenstua og Solheim (PlanID 193D)
Avvik fra krav/vilkår/forutsetninger ved utarbeidelse av reguleringsplanene

Teknisk infrastruktur / Terrengarbeider / Tetningsskjerm (side 59)

Generelt for utbyggingsområdet
Skedsmo Tomteselskaps område (områdene B5, B6, B7, B8 og del av B9)
Haugenstua/Solheim (del av B9 og B10)
Avvik fra krav/vilkår/forutsetninger ved etablering av VVA og klargjøring tomtegrunn

Tildeling/salg av tomter (side 71)

Felt B5, B6, B7, B8 og nordre del av B9 – eid av Skedsmo Tomteselskap
«Holt Rest» – usolgte tomter/Skedsmo Tomteselskap
Salg av tomteareal på Haugenstua
Tomtetildeling/salg – forhold av mulig betydning for dagens problemer

Kjøpekontrakter og skjøter (side 89)

Salg fra Skedsmo Tomteselskap til kjøpere av enkelttomter
Kjøpekontrakter og skjøter – salg inngått via ferdighusfirma
Tinglyste skjøter for tomter som ligger inntil deponiet
Salg av tomteareal på Haugenstua
Avvik knyttet til kjøpekontrakter/skjøter

Byggesak (side 93)

Eneboligtomter på delfelt B6, B8 og B9, Skedsmo Tomteselskap
Haugenstua – 6 byggesaker, totalt 72 boenheter
Byggesak – søknad om VVA og tomtearbeider
Byggesøknad vedrørende delfelt B1, – 12 leiligheter i kjede
Byggesak delfelt B6 – 18 leiligheter (Lillehaugen borettslag)
Byggesak delfelt B2 – 12 boenheter
Byggesak delfelt B3 – 10 boenheter
Byggesak delfelt B4 – 8 leiligheter
Byggesak delfelt B5 – 12 boenheter
Etterfølgende byggesak vedrørende Lensmann Klevs vei 185 A
Kommentar til byggesaker på Haugenstua