• Oppstart av planarbeid

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Juni 2016
 • Medvirkning tidlig fase

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Desember 2016
 • Utredning og medvirkning

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Høst 2018
 • Første gangs behandling

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mai 2019
 • Høring av planforslag

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Sommer 2019
 • Bearbeiding av innspill

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Høst 2019
 • Vedtak av plan

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Juni 2020
  Slutt:
  Juni 2020

Hva 

Områdeplanen legger til rette for en helhetlig og forutsigbar arealforvaltning, bruk og vern av området rundt Bingen lenser og områdene langs Glomma, fra Fet grense til Bingsfossen. Planen sikrer bevaring av kulturminner, grøntstruktur og verdifullt naturmiljø, og legger til rette for tettstedsnær rekreasjon og friluftsliv. Samtidig er store deler av området landbruksområder med stor verdi for matproduksjon og som kulturlandskap. En viktig hensikt med planen er derfor å sikre gode vilkår for jord- og skogbruk.   

Områdeplanen skal fungere som styringsverktøy og sikre forutsigbarhet og tydelighet om områdeverdiene. Den gir avklaringer om hvilke verdier som finnes, hvordan de skal ivaretas, og hva dette gir av rammer og restriksjoner for skjøtsel, drift og nye tiltak. 

Hvor  

Planen omfatter et totalareal i underkant av 4000 mål (4 km2), og inkluderer elveløpet og areal på begge sider av Glomma, fra Fet grense til Bingsfossen. 

Hvem 

Marie Fidjeland, Avdelingsarkitekt, Byplan. 

Når 

Planforslag har vært på høring til 27.07.2019 og ble endelig vedtatt i kommunestyret 17. juni 2020. 

Kontakt 

 Marie Fidjeland 

Avdelingsarkitekt, Byplan

Telefon: 47 78 62 43  

Epost: Marie.Fidjeland@lillestrom.komune.no