• Politisk behandling av planprogram

  Status:
  Ferdig
  Slutt:
  Januar 2018
 • Oppstart av planarbeid

  Status:
  Ferdig
  Slutt:
  November 2018
 • Utredning og medvirkning

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Vinter/vår 2018/2019
 • Første gangs behandling

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Oktober 2019
  Slutt:
  Oktober 2019
 • Høring av planforslag

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Oktober 2019
  Slutt:
  Desember 2019
 • Bearbeiding av innspill

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Vinter 2020
 • Vedtak av plan

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Vår/sommer 2020

Hva 

Områdereguleringsplan for næringsområde ved Sørumsand. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av ny brannstasjon og næringsbebyggelse på Lystad i Sørumsand. 

Kommunen ønsker at næringsområdet skal kunne tilby et sted for lokal småindustri, håndverksbedrifter, maskinpark/verksted og storhandel for lokalt marked tilknyttet eksempelvis salg av båter, biler, landbruksmaskiner, trelast og store byggevarer. Det er ikke ønskelig med mange kontoransatte, kontorbygg, publikumstrafikk,  detaljhandel eller logistikkbedrifter med mye transport.  

Næringsområdet på Lystad skal være en støtte for utviklingen i sentrum, ikke en konkurrent. 

Den nye brannstasjonen skal gi Nedre Romerike brann- og redningsvesen mulighet til å styrke innsatstiden. Stasjonen plasseres der behovet er vurdert som størst. Det framtidige næringsområdet skal nyte godt av den nye infrastrukturen og den forbedrede trafikksikkerheten I tilknytning til brannstasjonen. 

Hvor 

Planområdet ligger ca. 2,7 km sørvest for Sørumsand sentrum og har et areal på ca 118 dekar. Området grenser mot dyrka mark og skog i nord, øst og sør. I vest grenser planområdet mot fylkesvei 258, Gamle Rovenveg, og Fylkesvei 172, Sørumsandvegen.  

Planforslaget innebærer 18,5 dekar avsatt til brannstasjon og feiervesen. Næringsarealer er avsatt med tre delområder på totalt 31,6 dekar. Øvrige arealer i planen innebærer grønnstruktur, infiltrasjonsarealer for overvann/flom og samferdselsarealer. 

Det ble opprinnelig varslet et større planområde, ca. 140 dekar, som blant annet omfattet mer landbruksareal mellom næringsområdet og fylkesvegen. Det er valgt å redusere arealer for omdisponert dyrka mark i tråd med landbrukspolitiske mål. Et areal i nordøstre del er videre tatt ut av planen på grunn av tilgrensende kartlagte naturtyper og utfordrende adkomstforhold. 

Hvem 

Forslagsstiller for planen var Sørum kommune, representert ved innleid prosjektledelse fra Stema Rådgivning AS, v/Lasse Wavik. Plankonsulent er Vindveggen Arkitekter AS. 

  

Faggrupper med prosjekteringsansvar er: 

Vindveggen Arkitekter: Arkitekturprosjektering 

Gullik Gulliksen: Landskapsprosjektering 

Cowi: Trafikk, geoteknikk, akustikk, byggeteknikk 

Cowi: Vann/avløp/overvann 

Norconsult: ROS-analyse   

Når 

 Målet er å få planen endelig vedtatt før sommeren 2020. 

Kontakt 

Planrådgiver  
Lisa Lyngmo

E-post: lily01@lillestrom.kommune.no