Om høringen

 • Forslag til lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Lillestrøm kommune
 • Forslag til mål for beverbestanden i Lillestrøm kommune

Se forslagene og annen informasjon som ble behandlet i formannskapet 25. august

Frist

Fristen for å komme med merknader og innspill er 1. oktober 2021.

Har du innspill?

Innspill sendes postmottak@lillestrom.kommune.no 

Forslag kan også sendes per post til:

Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle merknader og innspill merkes: 21/13244-1.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommune sin hjemmeside i forbindelse med at saken sendes til politisk behandling.

Kontaktinfo

For mer informasjon kontakt Alexander Egner på e-post: Alexander.Egner@lillestrom.kommune.no, eller telefon 477 11 826.

Forslag til forskrift

Forslag til lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Lillestrøm kommune

Med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3.

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

§ 2 Åpning for jakt og fangst av bever

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Lillestrøm kommune, i samsvar med målsettinger for bever i Lillestrøm kommune.

§ 3 Mål for forvaltning av bever 

Forvaltningen av bever skal skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende målsetting for
beverbestand i Lillestrøm kommune.

§ 4 Jakttid

Jakt på bever skal utøves etter offentlig fastsatte lover og forskrifter, og innenfor myndighetenes fastsatte jakttider.

§ 5 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 12. desember 2018 nr. 2283 om jakt og fangst av bever, Sørum kommune, Akershus, og det som gjelder for Lillestrøm kommune i forskrift av 15. mai 2001 nr. 532 om adgang etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Enebakk, Nes, Eidsvoll og Oslo kommune, Oslo og Akershus.

Forslag til mål for beverbestanden i Lillestrøm kommune

1. Målsetting

Forvaltningen av bever skal skje i samsvar med forvaltningsmålet for arter i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 5:

 • Beverbestanden i kommunen skal ivaretas på lang sikt, og forekomme i
  levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
 • Det skal legges til rette for en lokal bærekraftig forvaltning med nærings- og
  rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen. Dette innebærer at
  kommunen skal ha en bestand av bever som utgjør en berikelse for naturen
  og friluftslivet, samtidig som det kan høstes av overskuddet.
 • Forvaltningen av bever skal bidra til å hindre skader og ulemper på andre
  samfunnsinteresser.

2. Bestandsutvikling

Bestanden skal opprettholdes som nevnt i punkt 1, samtidig skal ulemper for landbruksnæring (jord- og skogbruk) og andre samfunnsinteresser holdes på et lavt nivå.

3. Årlig uttak av bever

Høsten 2019 ble det gjennomført en kartlegging av bever i Lillestrøm kommune (bacheloroppgave Høgskolen i Innlandet). Det ble estimert til sammen 205 beverkolonier. Med utgangspunkt i at en gjennomsnittlig koloni har 3,8 individer, var det på dette tidspunktet estimert ca. 780 individer av bever i hele Lillestrøm kommune (tallet er et estimat og antallet vil variere fra tid til annen).
Kommunen skal ha en bærekraftig bestand av bever. Et årlig uttak på 15-20 % av bestanden ansees som bærekraftig uten påfølgende bestandsreduksjon. Rettighetshavere i nabokommuner med felles vassdrag bør samarbeide og koordinere sin forvaltning. Forvaltningen skal gjennomføres uten unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

4. Endring eller opphør av jakt og fangst

For å ivareta målsettingen for bestandsutviklingen for bever kan kommunen til enhver tid endre eller stenge adgangen til jakt og fangst av bever. Endring eller stenging skjer ved forskrift, jf. sentral forskrift om forvaltning av bever av 26.04.2017.

5. Skader

Skadefellingstillatelser (naturmangfoldloven § 18) skal begrenses og kun deles ut unntaksvis når det anses nødvendig i forhold til de skader beveren gjør i vassdraget, og det ikke er muligheter for felling gjennom ordinær jakt.

6. Bestandskartlegging

Med bakgrunn i bestandskartlegging av bever i kommunen og lokale observasjoner er det rettighetshavers plikt å estimere bestanden innenfor sitt forvaltningsområde.
Rettighetshavere i nabokommuner med felles vassdrag bør samarbeide og koordinere sin forvaltning