Send inn innspill til målsetning for hjorteviltforvaltning

Du kan sende innspill digitalt.

Send inn innspill

Forslag kan også sendes per post til:
Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Merk innspillet med saksnummer 20/81496.

Frist

Høringsfristen er 1. april 2022.

Mål for hjorteviltforvaltningen

Last ned dokumentene

Mål for hjorteviltforvaltningen i Lillestrøm kommune hoveddel (PDF, 1,1 MB)

Vedlegg mål for hjorteviltforvaltningen i Lillestrøm kommune (PDF, 288,8 KB)

Hvorfor kommunale målsetninger

Lillestrøm kommune skal ha en forvaltning av hjortevilt som ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og artsmangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Roller og ansvar i hjorteviltforvaltningen

Kommunen:

Etablerer overordnete mål for utviklingen av hjorteviltbestandene. Ivaretar andre interesser (jordbruk, skogbruk, påkjørsler, naturmangfold, offentlige interesser etc.) Fastsetter minsteareal, godkjenner vald og bestandsplanområder og tildeler fellingskvote og behandler skadefellingssøknader.

Grunneier:

Enerett til jakt på sine arealer. Samarbeider om hjorteviltforvaltningen gjennom vald og bestandsplanområder, samt organiserer jakten gjennom jaktfelt. Utarbeider bestandsplaner i tråd med kommunale målsetninger.

Kommunale mål for hjorteviltforvaltningen i Lillestrøm kommune

Den kommunale målsetningen vedtas for perioden 2022-2027. 

Den kommunale hjorteviltforvaltningen skal være tydelig og forutsigbar på roller og ansvar. 

Jakt i Lillestrøm kommune skal foregå innenfor rammene til gjeldende lovverk og utøvelsen skal gjennomføres i henhold til viltlovens § 19 (human jakt). Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker, husdyr og ikke forårsaker skade på eiendom.

Se viltloven på lovdata.no