Planen endrer 3 reguleringsplaner:

  • «Bjerke industriområde» (plan‐ID 150D), sist endret 18.09.2013
  • reguleringsplan for Lindeberg, øst og vest for Jeksla (plan‐ID 26) vedtatt 28.05.1971
  • reguleringsplan for områdene mellom Lindeberg stasjon og Seljevegen (plan‐ID 60), vedtatt 26.04.1985

Formålsgrensene justeres mellom friområde og byggeområde for å realisere utbygging av et nytt næringsbygg.
Det utarbeides et nytt sett med bestemmelser for å modernisere planen til dagens standard.
Grunnet bratt terreng på deler av planområdet er det godtatt en lavere %BYA enn kommuneplanen tillater på næringsarealer, mellom 35% og 45%.
En bratt skråning reguleres og til vegetasjonsskjerm etter ønske fra Lillestrøm kommune. 

Alle saksdokumentene ligger vedlagt i bunn av annonsen.

 

Har du innspill?

Frist for å komme med innspill er 12 mai.

Du kan sende innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med plansak PLAN-20/00439.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Jeppe Wethal på tlf 95 55 91 99 eller epost: Jeppe.Wethal@lillestrom.kommune.no

Saksdokumenter

Vedlegg 1 Planbestemmelser

Vedlegg 2 Plankart

Vedlegg 3 Planbeskrivelse

Vedlegg 4 Overordnet situasjonsplan for bebyggelse

Vedlegg 5 Overordnet situasjonsplan for vann, avløp og overvann

Vedlegg 6 Overordnede snitt

Vedlegg 7 3D-perspektiv i fugleperspektiv

Vedlegg 8 3D-perspektiv fra E6

Vedlegg 9 Overordnet notat med vurdering av vann, avløp og overvann

Vedlegg 10 Geoteknisk vurdering av områdestabilitet

Vedlegg 11-A Dokumentasjon på tredjepartskontroll av områdestabilitet

Vedlegg 11-B Dokumentasjon på tredjepartskontroll av områdestabilitet

Vedlegg 12-A Miljøgeologisk grunnundersøkelse og tiltaksplan - Analyserapport fra ALS

Vedlegg 12-B Miljøgeologisk grunnundersøkelse og tiltaksplan - Kart med prøvepunkter etter forurensningsgrad

Vedlegg 12-C Miljøgeologisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Vedlegg 13 Prinsipper for beplantning i grønnstruktur

Vedlegg 14 Risiko- og sårbarhetsanalyse