Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for deler av eiendom gnr./bnr. 51/2 ved eiendom gnr./bnr. 51/28, Solbergveien 114. Planleggingens formål er å erstatte arealet grunneier av eiendom gnr/bnr 51/28 har avgitt til kommunen for anleggelse av vann- og avløpsledninger og gang- og sykkelveg langs Solbergveien. Arealet blir erstattet ved at grunneier inngår en kjøpskontrakt med sin nabo (gnr/bnr 51/2) om et mindre areal. I den forbindelse legges det nå frem en endring av reguleringsplanen slik at en bit av naboens LNF-område blir regulert til boligformål. På grunn av reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelse, samt forbudet mot å dele fra nye boligtomter, vil planendringen ikke gi eiendommen økt utbyggingspotensiale eller føre til nye boenheter.

Området som reguleres er på ca. 350 m2 og ligger i sin helhet på eiendom gnr./bnr. 51/2. Området er i kommuneplanen satt av til landbruk-, natur- og friluftformål (LNFR). Området er uregulert.

Reguleringsplan for Solbergområdet ble utarbeidet og vedtatt i 2011. Gjennomføringen av vedtatt plan skal rydde opp i manglende kommunalt VA-anlegg til boliger og fritidsboliger i Solbergområdet og blant annet skape tryggere skoleveg med egen gang- og sykkelveg til Tæruddalen.

Forslagene til endring er vurdert til i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, de går ikke ut over hovedrammene i planen, og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Reguleringsarbeidet ønskes derfor gjennomført som en endring av reguleringsplan, i henhold til. plan- og bygningslovens § 12-14. Varslingen inneholder oppdatere plandokumenter som vedlegg.

Se vedleggene nederst i artikkelen for detaljer.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm kommune v/Birgit Hagen, e-post: birgit.hagen@lillestrom.kommune.no eller tlf. 400 79 491.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 26.08.2020.

Merk med saksnummer PLAN-20/00940.

Saksdokumenter

  1. Planbeskrivelse
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Plankart
  4. Illustrasjonsplan (viser ny og gjeldende regulering sammen)
  5. ROS-analyse
  6. Varslingsbrev


Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven