Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Trondheimsveien 42 ved Hvam. Forslagene til endring er vurdert til i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, de går ikke ut over hovedrammene i planen, og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Reguleringsarbeidet ønskes derfor gjennomført som en endring av reguleringsplan, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.
Varslingen inneholder oppdatere plandokumenter som vedlegg.

Området som reguleres er på ca. 21,4 daa, omfatter gnr/bnr 59/9, og er i kommuneplanens arealdel regulert til «Forretning/ Industri/ Næring/Lager/Bevertning». Til arealformål forretning tillates kun plasskrevende varer. I eldre reguleringsplan er området regulert til «håndverks-, verksted- og lettere industribedrifter etc., samt til kontorvirksomhet som har tilknytning til disse nevnte formål. Felt A/B kan også benyttes til handelsområde for plasskrevende varer (salg fra planteskole/hagesenter, herunder kommer produksjon og salg av planter og blomster med tilhørende administrasjon, salg av utstyr samt kundeservering, landbruksmaskiner biler og motorkjøretøyer, trelast og andre større byggevarer med tilhørende kontor og lager). Kjøpesenter i området tillates ikke».

Se vedleggene nederst i artikkelen for detaljer.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Linje Arkitektur v/Silje Skinnes Lunde. Epost: ssl@linjeark.no, telefon: 908 71 262

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Linje Arkitektur v/Silje Skinnes Lunde, epost: ssl@linjeark.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 10.08.2020.

Merk med saksnummer PLAN-20/00831.

Saksdokumenter

 1. Planbeskrivelse
 2. Plankart
 3. Reguleringsbestemmelser, alternativ 1
 4. Reguleringsbestemmelser, alternativ 2
 5. Utomhusplan, alternativ 1
 6. Utomhusplan, alternativ 2
 7. ROS-analyse
 8. Redegjørelse for forslagsstillers løsning, alternativ 1
 9. Parkeringskart, vedlegg redegjørelse for forslagsstillers løsning
 10. Redegjørelse for kommunens løsning, alternativ 2
 11. Trafikkanalyse Norsam, 08.05.2017
 12. Varslingsbrev

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven