Det søkes nå om følgende endringer i reguleringsplan, plan-ID 0226_204:

  • Endringer i plankartet for justering av gang- og sykkelveitrase
  • Endringer i plankartet i forbindelse med justering av kulvert for bekkelukking
  • Endringer i planbestemmelsene for justering av antall boenheter i delområdene

 

I høringsperioden er det kommet innspill fra Trysilhus som skal bygge ut områdene BBB2 og BKB1 lengst sør på Fossumjordet. De ønsker å endre internfordelingen av antall boenheter innenfor BBB2 og BKB1 ved å flytte boenheter fra BBB2 til BKB1.

I samråd med planavdelingen i Lillestrøm kommune, sender Norconsult forslaget ut på en ny begrenset høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, tredje ledd.

Høringsfristen er forlenget til 12.06.2020

Varslingsbrev til berørte parter

Oppdatert varslingsbrev til berørte parter med forslag til ny endring
Forslag til reguleringsbestemmelser (revidert) 
Forslag til reguleringsplankart

Har du innspill?

Frist for innspill er 12.06.2020.

Merknader til varsel om endring av reguleringsplanen kan sendes til alf.kristian.nyborg@norconsult.com , med kopi til postmottak@lillestrom.komune.no eller Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Innspill merkes med saksnummer PLAN-20/01440.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Arne Aukland på telefon 900 29 299 eller epost: Arne.Aukland@lillestrom.kommune.no

 

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven