Forslagene til endring er vurdert til i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, de går ikke ut over hovedrammene i planen, og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Alle saksdokumentene ligger vedlagt i bunn av annonsen.

Området som reguleres er på ca. 66 daa, omfatter gnr/bnr 69/261, 69/187, 75/250, 69/252, 69/6, 75/431 og 69/3, og er i kommuneplanens arealdel satt av til boligbebyggelse og grønnstruktur. I eldre reguleringsplan er området regulert til konsentrert småhusbebyggelse, barnehage og friområde. Formålene endres ikke gjennom reguleringsendringen.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til HRTB Arkitekter v/ Siv Larsson, på e-post sla@hrtb.no eller telefon 924 22 264.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til HRTB Arkitekter, St. Olavs gate 28, 0166 Oslo eller på e-post sla@hrtb.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no eller Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med planID PLAN-21/00092.

Frist for innspill er 30.06.2021.

Saksdokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.