Planområdet ligger på Nitteberg og gjeldene plan er reguleringsplan for deler av Vestre Nitteberg. Endringen gjelder boligformål på felt B3. Utnyttelsen er i gjeldende plan 50% BYA.
Grunnlaget for endringen som omsøkes er at kommunen ønsker å regulere bort boligformålet. Det er farlige gasser i grunnen og planområdet er bedre egnet for andre formål enn boliger.

Det søkes om endring etter enklere prosess av bestemmelsene og reguleringsplankart for felt B3.
Endringene som omsøkes omfatter at boligformålet reguleres bort, mens parkeringsareal og naturområde reguleres inn. Det legges også til rette for opparbeidelse av 2 boder.

Lurer du på noe?

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Jeppe Wethal

jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no
 955 59 199

Har du innspill?

Merknader og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes til saksbehandler Jeppe Wethal på e-post jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no med kopi til postmottak@lillestrom.kommune.no

Eller til: Lillestrøm kommune, Planavdelingen, Postboks 313, 2001 Lillestrøm

Frist for å komme med innspill er 22.09.2021.

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/01615 ved alle henvendelser.

Saksdokumenter

  1. Reguleringsplankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Illustrasjonsplan
  5. ROS-analyse

 

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-14