Deler av utbyggingsformålet ved Frogner Næringspark ble vedtatt beholdt ved sluttbehandlingen av arealdelen i tidligere Sørum kommune 12.06.2019. Etter dialog med Statsforvalteren legges området ut på ny høring.

Følgende alternativer er på høring:

  1. Utbyggingsområdet Frogner Næringspark beholdes som vedtatt av kommunestyret 12.06.2019 – se plankart
  2. Utbyggingsområdet Frogner Næringspark forskyves nærmere E6 – se plankart
  3. Utbyggingsområdet Frogner Næringspark tilbakeføres til LNF-formål – se plankart

For alternativ 1 og 2 foreslås at det åpnes å vurdere veiadkomst mot Fjellboveien ved regulering av området.

Saksdokumenter fra formannskapets behandling av alternativene.

Det er gjort flere vurderinger av naturverdiene i høringsområdet tidligere. Disse gir utdypende informasjon.

Ravinekartlegging utført av Biofokus for Sørum kommune
Området Tømmereggen S (nr. 436) ligger innenfor foreslått arealendring og er omtalt på s. 14 og i vedlegg s.49.

Vurdering av raviner utført av Norconsult for Frogner Næringspark
Området Tømmereggen S er omtalt på s.6.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 20.05.2021.

Merk innspillet med saksnummer 20/28883.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Anne Grindal Søbye på e-post: AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.
Oppgi saksnummer 20/28883 ved alle henvendelser.