Saksdokumentene finner du nederst i denne kunngjøringen.
Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

Planen legger til rette for å utvide eksisterende næringsområde med et deponi for overskuddsmasser for Jølsen Miljøpark, og å legge om eksisterende vei og bekk i området for bedre arealutnyttelse av næringsområdet.

Reguleringsplansaken ble vedtatt i 2019, men ble omgjort av kommunestyret i møte den 14.04.2021 grunnet manglende varsling av naboer. Saken sendes derfor på nytt offentlig ettersyn nå, med kommende sluttbehandling.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 18.12.2021.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/03047.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Tore Syvert Hage på e-post: ToreSyvert.Haga@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer PLAN-20/03047 ved alle henvendelser.

Saksdokumenter

 1. Plankart del 1
 2. Plankart del 2
 3. Planbestemmelser, sist revidert 01.02.2018
 4. Planbeskrivelse, datert 06.10.2017
 5. ROS-analyse
 6. KU-energi
 7. KU-flomfare
 8. KU-forurensing
 9. KU-grunnforhold og geoteknikk
 10. KU-landskap
 11. KU-luftforurensing
 12. KU-naturmangfold
 13. KU-nyere tids kulturminner og kulturmiljøer
 14. KU-støy
 15. KU-trafikk
 16. Prinsipper for bekkeutforming
 17. Uttalelser til varsel om oppstart av regulering
 18. Planprogram
 19. Samlet saksprotokoll fra vedtak av planprogram
 20. Gjeldende reguleringsplan for Næringsområde Jølsen vedtatt 16.06.2008