Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse i form av lavblokk på inntil tre etasjer. Det skal opparbeides tilhørende infrastruktur, parkeringskjeller, renovasjonsløsning samt felles uteoppholds- og lekearealer. Det tillates inntil 23 boenheter. Frognerveien oppgraderes med etablering av fortau på sørsiden av veien, samt fotgjengerfelt for trafikksikkert krysningspunkt over til gang- og sykkelsti på nordsiden av Frognerveien.

 

Saksdokumenter

Saksdokumentene finner du her

Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

Endring/presisering i reguleringsbestemmelsene

I forbindelse med Hovedutvalg for miljø og samfunn sin behandling av saken, ble det vedtatt å legge inn følgende punkt:
2. Det bør legges inn rekkefølgebestemmelser om strøm og vann.

Her finner du oppdaterte reguleringsbestemmelser som følger opp HMS utvalget sitt vedtak.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 06.09.2021.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/01090.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Vetle Hommersand på e-post: Vetle.Hommersand@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer PLAN-20/01090 ved alle henvendelser.